Poslovni prostori

Društvo Državne nekretnine upravlja s više od 6000 nekretnina, od kojih su četvrtina poslovni prostori. Poslovni prostori u vlasništvu su Republike Hrvatske, a Državnim nekretninama na upravljanje su predani od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Broj sklopljenih ugovora o zakupu poslovnog prostora

59Lokacije u RH

137860Površina u m2

Glavni je cilj Društva aktivirati državnu imovinu stavljanjem u funkciju praznih poslovnih prostora i pravno regulirati odnose sa što većim brojem postojećih korisnika, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi. Uplatama PDV-a, poreza na dobit i dobiti Društvo pridonosi državnom proračunu, a kroz investicije i održavanje povećava vrijednost i mogućnosti za komercijalizaciju poslovnih prostora. Natječajima za zakup želimo poslovne prostore staviti u funkciju te pridonijeti stvaranju preduvjeta za gospodarski rast i razvoj države poštujući načela upravljanja državnom imovinom.

U prvoj polovini 2021. na dva je natječaja u zakup ponuđeno 57 poslovnih prostora za koje je pristiglo 114 ponuda.
U 2020. objavljeno je 7 natječaja za zakup na kojima su ponuđena 153 poslovna prostora i obrađene 233 ponude. Sveukupno su u 2020. sklopljena 272 ugovora o zakupu.

Od 2014. do kraja 2019. godine Društvo je provelo 33 natječaja za zakup poslovnih prostora, tržištu ponudilo 783 poslovna prostora i obradilo 1753 ponuda zainteresiranih korisnika na području cijele Republike Hrvatske.

Po javnim pozivima za zakup poslovnih prostora objavljenima od prosinca 2017. do kraja 2019. na 17 natječaja oglašena su 374 poslovna prostora, a po završenim je natječajima iz ovog perioda pristiglo i obrađeno 1288 ponuda. Tijekom 2018. i 2019. godine pristiglo je 73 posto svih ponuda.

Visine zakupnina postignute na natječajima prvenstveno su ovisile o lokaciji i veličini poslovnog prostora te su se kretale od 236,00 kn do 120.750,00 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogli su do 30. lipnja 2019. predati zahtjev za reguliranjem zakupnog odnosa. Društvo je zaprimilo 900 zahtjeva neposrednih posjednika za sklapanjem ugovora o zakupu te je do kraja 2019. sklopljeno 454 ugovora.

Izračun zakupnine - poslovni prostor

Kriteriji koji utječu na formiranje početne cijene poslovnog prostora su veličina poslovnog prostora, lokacija poslovnog prostora unutar pojedine zone i iznos najviše zakupnine određen kriterijima za određivanje zakupnine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za poslovne prostore koji su predmetom javnog natječaja, početni iznos mjesečne zakupnine određuje se u iznosu najviše zakupnine određene prema kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neovisno o djelatnosti ili, kada takvi kriteriji nisu propisani, temeljem podataka o visini zakupnine za poslovne prostore na njenom području koje je ona dala u zakup.

Propisi lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica mjerodavni su za definiranje dopuštenih djelatnosti unutar pojedine zone stoga Društvo u uvjetima natječaja ne postavlja ograničenja po pitanju djelatnosti koje je moguće obavljati u poslovnim prostorima.

Iznos naknade za poslovne prostore koji su u neposrednom posjedu ovisit će o visini zatečene naknade za korištenje koju korisnik plaća drugom suvlasniku, suvlasnicima ili trećim osobama. Ako je utvrđeni iznos viši od iznosa dobivenog izračunom temeljenim na najvišoj zakupnini utvrđenoj po kriterijima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnik će plaćati onaj iznos mjesečne naknade za korištenje koji je ekonomski povoljniji za Republiku Hrvatsku.

Kriteriji prema kojima se formira cijena zakupa ili korištenja određeni su Odlukom Ministarstva državne imovine o iznosu naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske, Odlukom o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima i Odlukom o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora; sukladno važećem zakonodavnom okviru – Zakonu o upravljanju državnom imovinom i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Što trebate znati ako ste zainteresirani za zakup poslovnog prostora

Najčešća pitanja i odgovori o poslovnim prostorima