Javni natječaj za zapošljavanje od 5. lipnja 2019.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (dalje u tekstu: Društvo) dana 05.06. 2019. godine raspisuje

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno/određeno vrijeme 

 1. SAVJETNIK u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, ekonomski,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.
 1. DOMAR u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS, tehnički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.
 1. SPREMAČ/ICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

 • NSS/KV/SSS
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog  tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.

– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika),

– preslika vozačke dozvole B kategorije.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo  navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja i kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući prijavu te se nakon povlačenja prijave njegovi osobni podaci dalje neće obrađivati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. nad izabranim kandidatom izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine 85/08, 86/12). S obzirom da su ista radna mjesta s posebnim uvjetima rada sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

S izabranim kandidatom za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca, a na radno mjesto pod rednim brojem 3. sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: morana.esih@hr-nekretnine.hr

SAVJETNIK u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko-financijske poslove:

 • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela i  Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
 • predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja,
 • sudjeluje u izradi tijeka novčanih sredstava,
 • sudjeluje u izradi financijskog plana društva te prati mjesečno izvršenje financijskog plana Društva,
 • vrši unos i kontrolu zbrojnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
 • izrađuje obračunska plaćanja,
 • vrši unos naloga za isplatu plaća i drugih naknada zaposlenicima,
 • vrši obračun zateznih kamata na zahtjev neposrednog voditelja ili voditelja drugih organizacijskih jedinica,
 • izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

DOMAR u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • vrši domarske poslove,
 • rukuje sustavom centralnog grijanja/hlađenja, kontrolira i nadzire rad sustava, mjernih instrumenata, pumpi te ostale pripadajuće opreme uređaja i instalacija te sredstava za zaštitu od požara,
 • vodi brigu o tekućem održavanju, funkcioniranju i pravodobnom servisiranju postrojenja uređaja centralnog grijanja, rashladnih sustava i ostalih instalacija,
 • surađuje s ovlaštenim serviserima, ispitivačima i dimnjačarima,
 • tehnički priprema objekat za potrebe protokolarnih aktivnosti,
 • vrši manje popravke i zamjene na vodovodnoj instalaciji, elektroinstalaciji, instalaciji sustava grijanja i hlađenja, bravariji, stolariji te obavlja manje staklarske i ličilačke radove,
 • u slučaju većih kvarova izvješćuje nadređene osobe,
 • vodi brigu o vanjskim površinama i njihovom uređenju,
 • vodi knjigu dnevnog pregleda,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

SPREMAČ/ICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • obavlja poslove čišćenja nekretnina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.