Javni natječaj za zapošljavanje od 26. srpnja 2019.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (dalje u tekstu: Društvo) dana 26. 7. 2019. godine raspisuje

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno/određeno vrijeme

1. VODITELJ Službe za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS, pravni (dipl.iur ili mag.iur.),

– 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući

stupanj stručne spreme,

– poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,

– iskustvo u radu na poslovima zastupanja,

– pravosudni ispit,

– znanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

2. SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektor pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS, pravni (dipl.iur ili mag.iur.),

– 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući

stupanj stručne spreme,

– poželjno iskustvo na poslovima zastupanja,

– znanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

3. SAVJETNIK (Pripravnik) u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme 1 (jedna) godina.

Uvjeti:

– VSS, društveni, tehnički, biotehnološki

– znanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

4. REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme 1 (jedna) godina.

Uvjeti:

– SSS, tehnički ili društveni,

– 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući

stupanj stručne spreme,

– poželjno iskustvo u radu s nekretninama,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu,

– vozačka dozvola B kategorije.

5. REFERENT LIKVIDATOR u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS, ekonomski, tehnički,

– 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući

stupanj stručne spreme,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

6. REFERENT Službe za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS

– 3 godine radnog iskustva na sljedećim poslovima: koordiniranje korespondencije i komunikacije u uredskom poslovanju, obavljanje administrativnih, prijepisnih, arhivskih i pomoćnih poslova, vođenje i ažuriranje evidencija, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, evidencija prisutnosti na radu zaposlenika,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

7. REFERENT Sektora investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS, društveni ili tehnički

– 5 godina radnog iskustva na sljedećim poslovima: koordiniranje korespondencija i komunikacija u uredskom poslovanju, obavljanje administrativnih, prijepisnih, arhivskih i pomoćnih poslova, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, koordiniranje i izrada izvješća o radu  zaposlenika, vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika, usklađivanje i koordiniranje završnih izvješća analitičke evidencije zahtjeva za nabavom roba, usluga i radova, ugovora, narudžbenica, sastavljanje izvješća o kolaudaciji, koordiniranje rada na usklađenju dokumentacije s knjigovodstvom i računovodstvom

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– rad u MS Office paketu.

 

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– dokaz o iskustvu na poslovima zastupanja (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)

– dokaz o položenom pravosudnom ispitu

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

– dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

dokaz o iskustvu na poslovima zastupanja (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)

Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3.

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radna mjesto pod rednim brojem 4., 5., 6 i 7.

– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika)

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4.:

– preslika vozačke dozvole B kategorije.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

– dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave. Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja, a  kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući privolu te se nakon povlačenja privole njegovi osobni podaci neće dalje obrađivati.

S izabranim kandidatima na radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 5., 6. i 7.  sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci, a na radno mjesto pod rednim brojem 4. sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci. S izabranim kandidatom na radno mjesto pod rednim brojem 3. izabrani kandidat zaposlit će se kao pripravnik, na ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: morana.esih@hr-nekretnine.hr

VODITELJ Službe za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
 • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
 • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
 • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.

SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektor pravnih poslova:

 • obavlja poslove iz djelokruga rada Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
 • predlaže  pokretanje potrebnih postupaka pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima, prati pokrenute postupke i izrađuje potrebne akte te surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima s tim u vezi,
 • zastupa Društvo u postupcima pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima,
 • sudjeluje u izradi pravnih mišljenja, očitovanja i izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

SAVJETNIK (Pripravnik) u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore:

 • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
 • sudjeluje u svim poslovnim procesima iz djelokruga rada Odjela,
 • obavlja sve poslove vezane uz komunikaciju s dobavljačima i pružateljima usluga
 • prati i obavlja svu potrebnu komunikaciju vezano uz promjene koje utječu na troškove proizišle s osnove upravljanja poslovnim prostorima
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju poslovnih rostora:

 • provodi očevide na nekretninama iz djelokruga rada Sektora,
 • obavlja poslove utvrđivanja nedostataka i iniciranja uklanjanja nedostataka radi privođenja nekretnine svrsi (očevid- prijedlog za otklanjanje)
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju
 • inicira sve poslovne aktivnosti iz djelokruga rada,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

REFERENT LIKVIDATOR u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • obavlja poslove likvidature ulaznih računa i putnih naloga prema općim aktima Društva i zakonskim propisima,
 • reklamira formalno i/ili suštinski neispravne račune i vodi evidenciju o reklamacijama,
 • vodi evidenciju o zapremljenim i likvidiranim računima, te izrađuje podlogu za knjiženje rezervacija troškova,
 • izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.

REFERENT Službe za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
 • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

REFERENT Sektora investicijskih i tehničkih poslova:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Sektora,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • provodi sva potrebna ažuriranja evidencija koja vodi Društvo iz djelokruga rada Sektora,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Sektor,
 • koordinira i izrađuje izvješća o radu za zaposlenike Sektora,
 • vodi evidenciju prisutnosti na radu za sve zaposlenike Sektora te dostavlja mjesečna izvješća nadležnoj organizacijskoj jedinici,
 • usklađuje i koordinira završno izvješće analitičke evidencije zahtjeva za nabavom roba, usluga i radova, ugovora, narudžbenica s referentima Službi,
 • sastavlja izvješća o kolaudaciji i radi na popisu opreme -osnovnih sredstava,
 • koordinira rad na usklađenju  dokumentacije s knjigovodstvom i računovodstvom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.