Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 7. Pravilnika o radu, KLASA: 024-04/18-05/7; URBROJ: DN-1/IVR-18-3 od 7. lipnja 2018. godine, a sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, KLASA: 024-04/18-01/1; URBROJ: DN-1/IVR-18-1 od 20. srpnja 2018. godine, Društvo dana 11. listopada 2018. raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
   Uvjeti:

  • SSS
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,

 

Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove:

 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • koordinira korespondenciju iz djelokruga rada Odjela,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Odjela,
 • prati troškove po pojedinoj nekretnini,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave