Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 13. rujna 2018. godina raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

 1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencije i nekretnine s posebnom namjenom, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca
   Uvjeti:

  • VSS, društveni, humanistički, tehnički
  • 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).
 • preslika vozačke dozvole B kategorije

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava za natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencije i nekretnine s posebnom namjenom:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalne službe,
 • izrađuje prijedloge akata vezanih za korištenje predmetnih nekretnina,
 • priprema, provodi i prati ugovore o korištenju predmetnih nekretnina,
 • kontrolira ispunjenje svih obveza s osnove korištenja, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
 • utvrđuje nedostatke, inicira njihovo otklanjanje i poduzima sve druge radnje vezane za dovođenje u stanje prikladno za korištenje,
 • komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada,
 • pribavlja svu potrebnu dokumentaciju glede predmetnih nekretnina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalne službe ili Uprave