Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 09. studenog 2018. godine raspisuje:

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

 1. MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • SSS
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu
 2. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • SSS, ekonomski, matematički
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu

 

Prijavi na natječaj za oba radna mjesta obavezno je sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

Sve informacije o prijavi na javni natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte:maja.djerek@hr-nekretnine.hr.