Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (dalje u tekstu: Društvo) dana 29. ožujka 2019. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

 1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za zakup, status i javna nadmetanja u Sektoru za poslovne prostore, dva izvršitelja, mjesto rada: Zagreb
  Uvjeti:

  • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.
 2. VODITELJ Službe za financije i računovodstvo u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
  Uvjeti:

  • VSS, ekonomski,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu
 3. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
  Uvjeti:

  • VŠS, ekonomski,
  • 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu.
 4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
  Uvjeti:

  • SSS, ekonomski, matematički,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu
 5. REFERENT ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA u Odjelu naplate, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
  Uvjeti:

  • SSS, ekonomski,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu.
Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
 • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2. i 3.
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4. i 5.

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.
Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) te na portalu Moj Posao.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja i kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući prijavu te se nakon povlačenja prijave njegovi osobni podaci dalje neće obrađivati.
S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.