Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

 1. DIREKTOR SEKTORA ZA POSLOVNE PROSTORE, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, društveni ili tehnički,
  • 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • iskustvo rada na rukovodećim položajima,
  • iskustvo u radu s nekretninama
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije
 2. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu
 3. VODITELJ ODJELA ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE u Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, društveni ili tehnički,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije
 4. VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, pravni ili ekonomski,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih najmanje 3 godine na poslovima javne nabave,
  • poželjno iskustvo na rukovodećim položajima,
  • važeći certifikat iz područja javne nabave,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu
 5. REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • SSS, tehnički ili društveni,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije
 6. REFERENT SEKTORA INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA u Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • SSS, društveni ili tehnički,
  • 5 godina radnog iskustva na opisanim poslovima,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu
 7. SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektoru pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, pravni (dipl. iur. ili mag. iur.)
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo rada na poslovima zastupanja,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu
 8. SAVJETNIK u Odjelu za kadrovske poslove i radno pravo, Službi za pravnu potporu sustavu, Sektoru pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, pravni (dipl.iur. ili mag.iur.),
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)
 • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
  • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
  • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3.:
  • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 5. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
  • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 7. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
  • dokaz o iskustvu rada na poslovima zastupanja (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 7., 8.:
  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).
 • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 5. i 6.:
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
 • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 3., 5.:
  • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva te u Narodnim novinama.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr. www.hr-nekretnine.hr

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme NN br. 86/18 od 26.09.2018.

  • DIREKTOR SEKTORA ZA POSLOVNE PROSTORE:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Sektora,
   • odgovoran je za rad Sektora i odluke koje iz djelokruga rada Sektora donosi,
   • odgovara za uspostavu i funkcioniranje svih procesa,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Sektora,
   • radi na poslovima najviše složenosti,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu ili ovlaštenju Uprave
  • SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektoru za poslovne prostore
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
   • obavlja sve poslove vezano uz zakup poslovnih prostora, sklapanje i praćenje ugovora o zakupu,
   • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
   • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
   • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave
  • VODITELJ ODJELA ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE u Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
   • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
   • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave
  • VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU u Sektoru za ekonomsko financijske poslove
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
   • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
   • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
   • vodi brigu o obnavljanju svih relevantnih certifikata iz djelokruga rada Službe,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave
  • REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove
   • provodi očevide i primopredaje nekretnina iz djelokruga rada Sektora i po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
   • obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostataka radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje),
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

 

 • REFERENT SEKTORA INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA u Sektoru investicijskih i tehničkih poslova
  • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Sektora,
  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • provodi sva potrebna ažuriranja evidencija koja vodi Društvo iz djelokruga rada Sektora,
  • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Sektor,
  • koordinira i izrađuje izvješća o radu za zaposlenike Sektora,
  • vodi evidenciju prisutnosti na radu za sve zaposlenike Sektora te dostavlja mjesečna izvješća nadležnoj organizacijskoj jedinici,
  • usklađuje i koordinira završno izvješće analitičke evidencije zahtjeva za nabavom roba, usluga i radova, ugovora, narudžbenica s referentima Službi,
  • sastavlja izvješća o kolaudaciji i radi na popisu opreme -osnovnih sredstava,
  • koordinira rad na usklađenju dokumentacije s knjigovodstvom i računovodstvom,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave
 • SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektoru pravnih poslova
  • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
  • predlaže pokretanje potrebnih postupaka pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima, prati pokrenute postupke i izrađuje potrebne akte te surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima s tim u vezi,
  • zastupa Društvo u postupcima pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima,
  • sudjeluje u izradi pravnih mišljenja, očitovanja i izvješća iz djelokruga rada,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave
 • SAVJETNIK u Odjelu za kadrovske poslove i radno pravo, Službi za pravnu potporu sustavu, Sektoru pravnih poslova
  • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela i Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
  • samostalni savjetnik samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela i Službe,
  • sudjeluje u izradi općih akata Društva iz područja rada i radnih odnosa te svih pojedinačnih odluka i ugovora iz područja rada i radnih odnosa,
  • vodi i ažurira kadrovsku administraciju i personalne dosjee zaposlenika te osigurava te osigurava zaštitu tajnosti osobnih podataka zaposlenika, sukladno posebnom Zakonu,
  • sudjeluje u poslovima iz nadležnosti Društva vezanima za kadrovska pitanja i radno pravo,
  • sudjeluje u provođenju postupka selekcije i zapošljavanja zaposlenika u suradnji s Uredom Uprave i po nalogu Uprave,
  • sudjeluje u svim poslovima koji se odnose na prava i obveze Društva i zaposlenika sukladno Zakonu o radu te drugim propisima, podzakonskim aktima i aktima Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave