Opće informacije

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci javne nabave

Na ovoj stranici ne vodi se evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave od strane gospodarskih subjekta, već se ista vodi u elektroničkom oglasniku javne nabave, te ju je potrebno preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine.

Postupci u tijeku

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Državne nekretnine d.o.o. iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Copyright © 2020.Izrada web stranica: Play Digital