Zakonski i drugi akti

Zakonski dokumenti

 1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18)
 2. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 94/13, 18/16, 89/17) na snazi do 13.06.2018.
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18)
 4. Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17 i 39/19)
 5. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 39/19)
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18
 7. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 8. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
 9. Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
 10. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine (Narodne novine broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)
 11. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
 12. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148//11, 25/13, 89/14)
 13. Ovršni zakon (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 14. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15)
 15. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 16. Stečajni zakon (Narodne novine broj 71/15, 104/17)
 17. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj NN120/16)
 18. Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine broj NN 62/18)
 19. Zakon o obrtu (Narodne novine broj NN 143/13)
 20. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj NN 71/14, 118/14, 154/14)
 21. Zakon o središnjem registru državne imovine (Narodne novine broj NN 112/18)

Podzakonski propisi i drugi akti:

Uredbe
 1. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (Narodne novine broj 127/13)
 2. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 127/13)
 3. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 127/13)
 4. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97, 117/05)
 5. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu RH (Narodne novine broj 137/12, 78/15)
 6. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 24/14)
 7. Uredba o Registru državne imovine (Narodne novine broj 55/11)
 8. Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (Narodne novine broj 46/13, 151/14, 10/16, 99/16)
 9. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97)
 10. Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 145/14)
 11. Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 19/17)
Odluke
 1. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 30/06/2015))
 2. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 151/14)
 3. Odluka o dopuni odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/16)
 4. Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (18. srpnja 2018.)
 5. Odluka o prodaji stanova (Narodne novine broj 144/13)
 6. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (Narodne novine broj 1/14)
 7. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (Narodne novine broj 116/11)
 8. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Narodne novine broj 120/00)
 9. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 71/18)
 10. Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u državni proračun za 2018. godinu (Narodne novine broj 48/18)
 11. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16, 43/16, 109/16)
 12. Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (Narodne novine broj 71/18)
Pravilnici
 1. Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine (Narodne novine broj 101/18)
 2. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/2017)