Zakonski i drugi akti

Zakonski dokumenti

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/2013, 18/2016)
 2. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 64 /15)
 4. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13)
 5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
 6. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 8. Zakon o najmu stanova (Narodne novine, broj: 91/96, 48/89, 66/98, 22/06)
 9. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj: 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002)
 10. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
 11. Zakon o parničnom postupku ( Narodne novine, broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
 12. Ovršni zakon (Narodne novine, broj: 112/12, 25/13, 93/14)

Podzakonski propisi i drugi akti:

 1. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (Narodne novine, broj: 127/2013)
 2. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 127/2013)
 3. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 127/2013)
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 30/06/2015)
 5. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine, broj: 40/97, 117/05)
 6. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu RH (Narodne novine, broj: 137/12, 78/2015)
 7. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 24/14)
 8. Uredba o Registru državne imovine (Narodne novine, broj: 55/11)
 9. Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (Narodne novine, broj: 46/2013)
 10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja(Narodne novine, broj: 151/2014)
 11. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine, br. 40/1997 i 117/2005
 12. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine, broj:. 64/1997)
 13. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 127/2013)
 14. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (17. prosinca 2014.)
 15. Odluka Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Klasa: 943-01/13-01/201 od 03. listopada 2013. godine kojom su preuzeti kriteriji jedinica lokalne samouprave za utvrđivanje početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske
 16. Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (01. kolovoza, 2013.g.)
 17. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 144/13)
 18. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (Narodne novine, broj: 1/14)
 19. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (Narodne novine, broj: 116/11)
 20. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Narodne novine, broj: 120/00)
 21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj: 74/15)
 22. Poslovnik o radu povjerenstva za poslovne prostore
 23. Poslovnik o radu povjerenstva za stanove i stambene prostore
 24. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH (Narodne novine, broj: 44/2016)
 25. Odluka o uplati sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u proračun za 2016. godinu (Narodne novine, broj: 45/2016)
 26. Odluka o dopuni odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 47/2016)
 27. Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu RH na upravljanje Uredu predsjednice RH i Državnom uredu (Narodne novine, broj: 47/2016)