Plan javne nabave

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave DRŽAVNE NEKRETNINE za 2018. godinu
Plan nabave DRŽAVNE NEKRETNINE za 2017 godinu
Plan nabave DRŽAVNE NEKRETNINE za 2016 godinu
Plan nabave DRŽAVNE NEKRETNINE za 2015 godinu
Plan nabave DRŽAVNE NEKRETNINE za 2014 godinu