O nama

O nama

Naziv tvrtke: Državne nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću, Državne nekretnine d.o.o.

Sjedište tvrtke: Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb

Tvrtka Državne nekretnine d.o.o. je članica europske organizacije „Public Real Estate Network“Struktura vlasništva i upravljanja

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska, OIB: 52634238587 - jedini član d.o.o.

Godina osnivanja: 2013

Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080879290

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Djelatnost: 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (NKD 2007)

OIB: 79058504140

IBAN: HR02 2390 0011 1008 0724 5 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu


SKUPŠTINA

 • Republika Hrvatska, predstavnik ministar državne imovine Goran Marić, doc. dr. sc., jedini član

NADZORNI ODBOR

 • Hrvoje Ćosić - predsjednik NO
 • Ilijana Krešić Rajič - zamjenica predsjednika NO
 • Ivana Leko – članica NO

UPRAVA DRUŠTVA

 • Renata Sabo - članica Uprave – direktorica Društva / zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 30. 10. 2017.

Djelokrug poslovanja

Upravljanje pojedinim pojavnim oblikom imovine u vlasništvu Republike Hrvatske


upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora od komercijalne djelatnosti te održavanje rezidencijalnih objekata i ostalih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže Ministarstvo državne imovine
društvo je ovlašteno sklapati sve poslove u svezi sa svojim poslovanjem, kao i osnivati nova društva ili podružnice


Misija

Transparentno upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, uz osiguranje održivosti i dobrobiti društva u cjelini.


Vizija

Moderna i korisnički usmjerena tvrtka za rješavanje stambenih i poslovnih potreba te poboljšanje uvjeta stanovanja i gospodarskog poslovanja, kroz organizirano, racionalno i javno upravljanje kao i nadzor nad državnom imovinom u ime i za račun građana Republike Hrvatske.


Osnovne organizacijske vrijednosti

 1. Društvena odgovornost
  • Poslovanjem Društva osigurati i opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika.
 2. Profesionalnost
  • Društvo poslove obavlja na zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke.
 3. Etičnost
  • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema zaposlenicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i vlasniku.
 4. Organizacijska okolina
  • Unapređenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika, Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.
 5. Nulta tolerancija prema korupciji

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje društvo Državne nekretnine d.o.o. ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Informacija, u smislu navedenog zakona (članak 5., stavak 1., točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)."

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5., stavkom 1., točkom 6. navedenog zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti društvu Državne nekretnine d.o.o.:


SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željka Šaponja


Društvo državne nekretnine d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/2014)RELEVANTNA DOKUMENTACIJA I LINKOVI


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Člankom 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – pročišćeni tekst) propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18. a, stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Željka Šaponja,

Savjetnik za vidljivost i komunikacije


Tel: +385 (1) 2657 519

Fax: +385 (1) 6346 397

E-pošta: zeljka.saponja@hr-nekretnine.hr


Zapošljavanje

11. 06. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. REFERENT SALDA KONTA u Pododjelu za računovodstvo, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu - jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 19. lipnja 2018. godine.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova01. 06. 2018. U Narodnim Novinama broj 50/2018 od 1. lipnja 2018. godine raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnog sistematiziranog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

 1. DOMAR -RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje NN br. 50/2018 od 1. lipnja 2018.

Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 50/2018 od 1. lipnja 2018.30. 05. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. DOMAR – RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 07. lipnja 2018. godine.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt brojeve telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova16. 05. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. SPREMAČICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2018. godine.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova

Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 16. svibnja 2018.11. 04. 2018. U Narodnim Novinama broj 34/2018 od 11. travnja 2018. godine raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

 1. VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, Pododjel za financije, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
 2. VODITELJ ODJELA ZA POSLOVE PRAVNE POTPORE SUSTAVU, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
 3. DOMAĆICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.

Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.

Rezultati natječaja za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.28. 03. 2018. U Narodnim novinama broj 29/2018 od 28. ožujka 2018. raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

 1. IZVRŠNI KOORDINATOR ZA POSLOVNE PROCESE u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj
 2. SPECIJALIST ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 ili na adresu elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje NN br. 29/2018 od 28. ožujka 2018.

Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 29/2018 od 28. ožujka 2018.

Rezultati natječaja za zapošljavanje, Ured Uprave Društva objavljenog 28.03.2018.28. 02. 2018. U Narodnim novinama broj 19/2018 od 28. veljače 2018. te na portalu MojPosao.net raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnog sistematiziranog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

 1. REFERENT u Odjelu za financije i računovodstvo, Služba za financije i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje NN br. 19/2018 od 28. veljače 2018. s opisom poslova radnog mjesta.

Rezultati natječaja za zaposljavanje NN 19/2018 objavljenog 28.02.2018.15.02.2018.- Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme za radna mjesta:

 1. NIŽI SURADNIK u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj/ica,
 2. SAVJETNIK ZA VIDLJIVOST I KOMUNIKACIJE u Uredu Uprave Društva, jedan izvršitelj/ica.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 23. veljače 2018. godine.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, Niži suradnik s opisom poslova

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, Savjetnik/ca za vidljivost i komunikacije, s opisom poslova

Rezultati natječaja za zapošljavanje, niži suradnik, Sektor rezidencijalnih nekretnina objavljenog 15.02.2018.14. 02. 2018. u Narodnim novinama broj 15/2018 od 14. veljače 2018. godine te na portalu MojPosao.net raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:


 1. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu tehničke podrške, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj,
 2. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj,
 3. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu za poslove pravne potpore sustavu, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

Natječaj za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.

Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.

Rezultati natječaja za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.Arhiva

Antikorupcija

Sukladno donesenom Akcijskom planu za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. godinu društva Državne nekretnine d.o.o u skladu s antikorupcijskim politikama Vlade RH, provode se mjere kako bi ojačali ciljeve kao što su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju. Na linku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete saznati sve o Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva te ostale korisne informacije o temi antikorupcija.


SLUŽBENICA ZA NEPRAVILNOSTI I ETIKU

Mirjana Božić


Tel: +385 (1) 6346-440

Fax: +385 (1) 6346-459

U cilju aktivne provedbe Akcijskog plana antikorupcijskog programa, želja nam je da nas, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima, prijevarama ili sumnjama u korupciju unutar Državnih nekretnina d.o.o., o tome izvijestite na e-mail adresu: etika@hr-nekretnine.hr


DOKUMENTI

Strategija suzbijana korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Akcijski plan 2015.-2016. uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. društvo Državne nekretnine d.o.o.

Etički kodeks trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017.-2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015.-2020.

Akcijski plan za 2017. i 2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015. - 2020.

Akcijski plan Državnih nekretnina d.o.o. za provedbu antikorupcijskog programa 2017. -2018.