O nama

O nama

Naziv tvrtke: Državne nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću, Državne nekretnine d.o.o.

Sjedište tvrtke: Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb

Tvrtka Državne nekretnine d.o.o. je članica europske organizacije „Public Real Estate Network“Struktura vlasništva i upravljanja

Osnivač/članovi društva: Republika Hrvatska, OIB: 52634238587 - jedini član d.o.o.

Godina osnivanja: 2013

Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080879290

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Djelatnost: 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (NKD 2007)

OIB: 79058504140

IBAN: HR02 2390 0011 1008 0724 5 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u Zagrebu


SKUPŠTINA

 • Republika Hrvatska, predstavnik ministar državne imovine Goran Marić, doc. dr. sc., jedini član

NADZORNI ODBOR

 • Hrvoje Ćosić - predsjednik NO
 • Ilijana Krešić Rajič - zamjenica predsjednika NO
 • Ivana Leko – članica NO

UPRAVA DRUŠTVA

 • Renata Sabo - članica Uprave – direktorica Društva / zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 30. 10. 2017.

Djelokrug poslovanja

Upravljanje pojedinim pojavnim oblikom imovine u vlasništvu Republike Hrvatske


 • upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora od komercijalne vrijednosti te rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže Ministarstvo državne imovine, a koji su Društvu preneseni na upravljanje


 • društvo je ovlašteno sklapati sve poslove vezane uz djelokrug poslovanja


Misija

Transparentno upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske, uz osiguranje održivosti i dobrobiti društva u cjelini.


Vizija

Transparentno upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu Republike Hrvatske uz poštivanje načela održivosti i ekonomičnosti na dobrobit društva u cjelini.


Osnovne organizacijske vrijednosti

 1. Društvena odgovornost
  • Poslovanjem Društva osigurati i opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika.
 2. Profesionalnost
  • Društvo poslove obavlja na zakonit i odgovoran način, uz osiguranje transparentnosti i profesionalnosti, sukladno zahtjevima struke.
 3. Etičnost
  • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema zaposlenicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i vlasniku.
 4. Organizacijska okolina
  • Unapređenjem organizacije rada te stalnim razvojem i obrazovanjem zaposlenika, Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.
 5. Nulta tolerancija prema korupciji

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje društvo Državne nekretnine d.o.o. ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Informacija, u smislu navedenog zakona (članak 5., stavak 1., točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)."

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5., stavkom 1., točkom 6. navedenog zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti društvu Državne nekretnine d.o.o.:


SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željka Franić


ZAMJENICA SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE

Aleksandra Ljuba


Društvo državne nekretnine d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/2014)RELEVANTNA DOKUMENTACIJA I LINKOVI


Službenik za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba) u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu podataka su:

 • Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
 • Prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
 • Pruža savjete, kada je to zatraženo, u poglede procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe
 • Surađuje s nadzornim tijelom
 • Djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima
 • Nadzire prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci radnika u skladu sa zakonom (članak 29.stavak 6. Zakona o radu)
 • Obavlja druge poslove po nalogu člana Uprave- direktora Društva vezane uz zaštitu osobnih podataka

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Željka Franić,

Tel: +385 (1) 2657 519

E-pošta: zeljka.franic@hr-nekretnine.hr


ZAMJENICA SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU PODATAKA

Aleksandra Ljuba,

Tel: +385 (1) 2657 519

E-pošta: aleksandra.ljuba@hr-nekretnine.hr

E-pošta: gdpr@hr-nekretnine.hr


Antikorupcija

Sukladno donesenom Akcijskom planu Državnih nekretnina d.o.o. za provedbu antikorupcijskog programa za 2017.-2018. u skladu s antikorupcijskim politikama Vlade RH, provode se mjere kako bi ojačali ciljeve kao što su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju. Na linku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete saznati sve o Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva te ostale korisne informacije o temi antikorupcija.


POVJERENICA ZA ETIKU

Ana Vlah


Tel:+385(1)2016-917

E-mail:ana.vlah@hr-nekretnine.hr


ZAMJENICA POVJERENICE ZA ETIKU

Vesna Runjak


Tel:+ 385(1)6346-384

E-mail:vesna.runjak@hr-nekretnine.hr


U cilju aktivne provedbe Akcijskog plana antikorupcijskog programa, želja nam je da nas, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima, prijevarama ili sumnjama u korupciju unutar Državnih nekretnina d.o.o., o tome izvijestite na e-mail adresu: etika@hr-nekretnine.hr

Tijekom 2018. godine trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.o nije dodjeljivalo bespovratna sredstva, sponzorstva niti donacije.


DOKUMENTI

Strategija suzbijana korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Akcijski plan 2015.-2016. uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. društvo Državne nekretnine d.o.o.

Etički kodeks trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017.-2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015.-2020.

Akcijski plan za 2017. i 2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015. - 2020.

Akcijski plan Državnih nekretnina d.o.o. za provedbu antikorupcijskog programa 2017. - 2018.