Natječaji za zapošljavanje

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (dalje u tekstu: Društvo) dana 05.06. 2019. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodređeno/određeno vrijeme


 1. SAVJETNIK u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

   Uvjeti:
  • VSS, ekonomski,
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.
 2. DOMAR u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

   Uvjeti:
  • SSS, tehnički,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije.
 3. SPREMAČ/ICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme 6 (šest) mjeseci.

   Uvjeti:
  • NSS/KV/SSS,
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove). Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika)
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.
Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja i kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući prijavu te se nakon povlačenja prijave njegovi osobni podaci dalje neće obrađivati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. nad izabranim kandidatom izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine 85/08, 86/12). S obzirom da su ista radna mjesta s posebnim uvjetima rada sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

S izabranim kandidatom za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca, a na radno mjesto pod rednim brojem 3. sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

SAVJETNIK u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

 • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela i Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
 • predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja,
 • sudjeluje u izradi tijeka novčanih sredstava,
 • sudjeluje u izradi financijskog plana društva te prati mjesečno izvršenje financijskog plana Društva,
 • vrši unos i kontrolu zbrojnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
 • izrađuje obračunska plaćanja,
 • vrši unos naloga za isplatu plaća i drugih naknada zaposlenicima,
 • vrši obračun zateznih kamata na zahtjev neposrednog voditelja ili voditelja drugih organizacijskih jedinica,
 • izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave
DOMAR u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • vrši domarske poslove,
 • rukuje sustavom centralnog grijanja/hlađenja, kontrolira i nadzire rad sustava, mjernih instrumenata, pumpi te ostale pripadajuće opreme uređaja i instalacija te sredstava za zaštitu od požara,
 • vodi brigu o tekućem održavanju, funkcioniranju i pravodobnom servisiranju postrojenja uređaja centralnog grijanja, rashladnih sustava i ostalih instalacija,
 • surađuje s ovlaštenim serviserima, ispitivačima i dimnjačarima,
 • tehnički priprema objekat za potrebe protokolarnih aktivnosti,
 • vrši manje popravke i zamjene na vodovodnoj instalaciji, elektroinstalaciji, instalaciji sustava grijanja i hlađenja, bravariji, stolariji te obavlja manje staklarske i ličilačke radove,
 • u slučaju većih kvarova izvješćuje nadređene osobe,
 • vodi brigu o vanjskim površinama i njihovom uređenju,
 • vodi knjigu dnevnog pregleda,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave
SPREMAČ/ICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • obavlja poslove čišćenja nekretnina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: morana.esih@hr-nekretnine.hr.

Arhiva
 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (dalje u tekstu: Društvo) dana 29. ožujka 2019. godine raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 29.03.2019.

  1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za zakup, status i javna nadmetanja u Sektoru za poslovne prostore, dva izvršitelja, mjesto rada: Zagreb

    Uvjeti:
   • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu.
  2. VODITELJ Službe za financije i računovodstvo u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

    Uvjeti:
   • VSS, ekonomski,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,
   • znanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu
  3. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

    Uvjeti:
   • VŠS, ekonomski,
   • 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
   • znanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu.
  4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

    Uvjeti:
   • SSS, ekonomski, matematički,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu
  5. REFERENT ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA u Odjelu naplate, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

    Uvjeti:
   • SSS, ekonomski,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu.

  Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici)::

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

  • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2. i 3.

  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

  Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4. i 5.

  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.
  Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) te na portalu Moj Posao.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

  Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

  Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja i kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući prijavu te se nakon povlačenja prijave njegovi osobni podaci dalje neće obrađivati.

  S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

  SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za zakup, status i javna nadmetanja u Sektoru za poslovne prostore:

  • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
  • obavlja sve poslove vezano uz zakup poslovnih prostora, sklapanje i praćenje ugovora o zakupu,
  • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
  • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
  • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave

  VODITELJ Službe za financije i računovodstvo u Sektoru za ekonomsko financijske poslove:

  • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
  • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
  • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
  • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
  • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
  • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave

  STRUČNI SURADNIK u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

  • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i suradnju s nadređenima,
  • knjiži promjene na kontima glavne knjige i vanbilance, kontrolira stanja na kontima glavne knjige,
  • usklađuje konta glavne knjige s analitikama,
  • izrađuje PDV prijavu na osnovu usklađenih knjiga IR-a i UR-a s kontima glavne knjige,
  • kontrolira knjigu UR-a i primjenu stope prorate pri knjiženju UR-a,
  • kontrolira knjiženje porezno priznatih i porezno nepriznatih rashoda,
  • obračunava plaće u novcu i naravi, druge dohotke i ostala primanja službenika, NO i povremeno angažiranih osoba po ugovorima (sva primanja),
  • knjiži sve procjene, rezervacije i vremenska razgraničenja rashoda i prihoda te vrši ukidanja i usklađenja istih,
  • šalje konfirmacije stanja dobavljača i vodi evidenciju o konfirmiranosti,
  • izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

  REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financije poslove:

  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • vrši unos pojedinačnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
  • vrši unos naloga za isplatu plaća i svih naknada zaposlenicima,
  • knjiži plaćanja i naplate po izvadcima iz prometa poslovnih banka,
  • vodi blagajničko poslovanje,
  • vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja,
  • vodi evidenciju obračunskih plaćanja,
  • vodi i sve druge evidencije iz djelokruga rada,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

  REFERENT ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA u Odjelu naplate, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • vrši unos svih relevantnih podataka iz djelokruga rada u knjigovodstveni program,
  • priprema dokumentaciju za utuženja po uputi Voditelja odjela,
  • priprema podatke za mjesečne obveze i upitnik o fiskalnoj odgovornosti po uputi voditelja Odjela,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: morana.esih@hr-nekretnine.hr.

 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. studenog 2018. godine raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 22.11.2018.

  1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

    Uvjeti:
   • VSS, društveni ili humanistički,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u odnosima s javnošću
   • znanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu
   • vozačka dozvola B kategorije

  Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
  • preslika vozačke dozvole B kategorije.

  Dodatno, ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet:

  • dokaz o iskustvu u odnosima s javnošću (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na navedenim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava na javni natječaj za radno mjesto - naziv radnog mjesta“.

  Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

  SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću:

  • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalnog odjela,
  • komunicira s javnošću vezano za sve aspekte poslovanja Društva,
  • obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Društva,
  • prati medijski sadržaj relevantan za poslovanje Društva,
  • surađuje u izradi nacrta svih vrsta reagiranja na objave u medijskom prostoru,
  • sudjeluje u oblikovanju i upravljanju sadržajem mrežne stranice Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalnog odjela ili Uprave.

  Sve informacije o prijavi na javni natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 09. studenog 2018. godine raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 09.11.2018.

  Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 09.11.2018.

  1. MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • SSS
   • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
   • poznavanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu
  2. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • SSS, ekonomski, matematički
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
   • poznavanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu

  Prijavi na natječaj za oba radna mjesta obavezno je sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava na javni natječaj za radno mjesto - naziv radnog mjesta“.

  Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  Sve informacije o prijavi na javni natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 15. listopada 2018. godine raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 15.10.2018.

  1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
    Uvjeti:
   • VŠS, tehnički, biotehnički, društveni
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
   • položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznat status stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje
   • znanje jednog svjetskog jezika
   • rad u MS Office paketu
   • vozačka dozvola B kategorij

  Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima zaštite na radu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zaštite na radu ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu, ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
  • dokaz o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatom statusu stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje,
  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
  • preslika vozačke dozvole B kategorije.
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava na javni natječaj za radno mjesto - naziv radnog mjesta“.

  Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

  STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova:
  • pruža stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, zaposlenicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu i protupožarne zaštite,
  • sudjeluje u izradi procjene rizika iz područja zaštite na radu,
  • provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i protupožarne zaštite, vodi brigu o otklanjanju nedostataka iz područja zaštite na radu,
  • izrađuje procedure i radne upute vezano uz zaštitu na radu, osposobljava zaposlenike za rad na siguran način te vodi sve relevantne evidencije uključujući i podatke u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
  • surađuje sa svim relevantnim tijelima nadležnima za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu,
  • surađuje sa specijalistima medicine rada,
  • predlaže tehničku zaštitu, propisuje i utvrđuje uporabu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, organizira postavljanje tabli upozorenja o zabranama, opasnostima i obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava,
  • provodi i sve ostale poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite u skladu s potrebama poslodavca,
  • prati zakonske propise iz područja protupožarne zaštite i zaštite na radu i osigurava njihovu primjenu te prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada Službe, obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.


  DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.


 • Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 7. Pravilnika o radu, KLASA: 024-04/18-05/7; URBROJ: DN-1/IVR-18-3 od 7. lipnja 2018. godine, a sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, KLASA: 024-04/18-01/1; URBROJ: DN-1/IVR-18-1 od 20. srpnja 2018. godine, Društvo dana 11. listopada 2018. raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 11.10.2018.

  1. MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
    Uvjeti:
   • SSS
   • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,

  Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava na javni natječaj za radno mjesto - naziv radnog mjesta“.

  Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

  MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove:
  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • koordinira korespondenciju iz djelokruga rada Odjela,
  • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Odjela,
  • prati troškove po pojedinoj nekretnini,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave


  DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 26. rujna 2018. godina raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme


  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 26.09.2018.

  1. DIREKTOR SEKTORA ZA POSLOVNE PROSTORE, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, društveni ili tehnički,
   • 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • iskustvo rada na rukovodećim položajima,
   • iskustvo u radu s nekretninama
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije
  2. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu
  3. VODITELJ ODJELA ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE u Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, društveni ili tehnički,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije
  4. VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, pravni ili ekonomski,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih najmanje 3 godine na poslovima javne nabave,
   • poželjno iskustvo na rukovodećim položajima,
   • važeći certifikat iz područja javne nabave,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu
  5. REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • SSS, tehnički ili društveni,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije
  6. REFERENT SEKTORA INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA u Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • SSS, društveni ili tehnički,
   • 5 godina radnog iskustva na opisanim poslovima,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu
  7. SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektoru pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, pravni (dipl. iur. ili mag. iur.)
   • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo rada na poslovima zastupanja,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu
  8. SAVJETNIK u Odjelu za kadrovske poslove i radno pravo, Službi za pravnu potporu sustavu, Sektoru pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, pravni (dipl.iur. ili mag.iur.),
   • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)
  • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
   • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
   • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3.:
   • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 5. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
   • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 7. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):
   • dokaz o iskustvu rada na poslovima zastupanja (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 7., 8.:
   • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).
  • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojem 5. i 6.:
   • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
  • Dodatno za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 3., 5.:
   • preslika vozačke dozvole B kategorije.
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva te u Narodnim novinama.
  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava na javni natječaj za radno mjesto - naziv radnog mjesta“.

  Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr. www.hr-nekretnine.hr

  Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.

  Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme NN br. 86/18 od 26.09.2018.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

  • DIREKTOR SEKTORA ZA POSLOVNE PROSTORE:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Sektora,
   • odgovoran je za rad Sektora i odluke koje iz djelokruga rada Sektora donosi,
   • odgovara za uspostavu i funkcioniranje svih procesa,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Sektora,
   • radi na poslovima najviše složenosti,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu ili ovlaštenju Uprave

  • SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektoru za poslovne prostore
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
   • obavlja sve poslove vezano uz zakup poslovnih prostora, sklapanje i praćenje ugovora o zakupu,
   • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
   • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
   • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave

  • VODITELJ ODJELA ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE u Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
   • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
   • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

  • VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU u Sektoru za ekonomsko financijske poslove
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
   • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
   • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
   • vodi brigu o obnavljanju svih relevantnih certifikata iz djelokruga rada Službe,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave

  • REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove
   • provodi očevide i primopredaje nekretnina iz djelokruga rada Sektora i po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
   • obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostataka radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje),
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

  • REFERENT SEKTORA INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA u Sektoru investicijskih i tehničkih poslova
   • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Sektora,
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • provodi sva potrebna ažuriranja evidencija koja vodi Društvo iz djelokruga rada Sektora,
   • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Sektor,
   • koordinira i izrađuje izvješća o radu za zaposlenike Sektora,
   • vodi evidenciju prisutnosti na radu za sve zaposlenike Sektora te dostavlja mjesečna izvješća nadležnoj organizacijskoj jedinici,
   • usklađuje i koordinira završno izvješće analitičke evidencije zahtjeva za nabavom roba, usluga i radova, ugovora, narudžbenica s referentima Službi,
   • sastavlja izvješća o kolaudaciji i radi na popisu opreme -osnovnih sredstava,
   • koordinira rad na usklađenju dokumentacije s knjigovodstvom i računovodstvom,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave

  • SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektoru pravnih poslova
   • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
   • predlaže pokretanje potrebnih postupaka pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima, prati pokrenute postupke i izrađuje potrebne akte te surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima s tim u vezi,
   • zastupa Društvo u postupcima pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima,
   • sudjeluje u izradi pravnih mišljenja, očitovanja i izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

  • SAVJETNIK u Odjelu za kadrovske poslove i radno pravo, Službi za pravnu potporu sustavu, Sektoru pravnih poslova
   • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela i Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
   • samostalni savjetnik samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela i Službe,
   • sudjeluje u izradi općih akata Društva iz područja rada i radnih odnosa te svih pojedinačnih odluka i ugovora iz područja rada i radnih odnosa,
   • vodi i ažurira kadrovsku administraciju i personalne dosjee zaposlenika te osigurava te osigurava zaštitu tajnosti osobnih podataka zaposlenika, sukladno posebnom Zakonu,
   • sudjeluje u poslovima iz nadležnosti Društva vezanima za kadrovska pitanja i radno pravo,
   • sudjeluje u provođenju postupka selekcije i zapošljavanja zaposlenika u suradnji s Uredom Uprave i po nalogu Uprave,
   • sudjeluje u svim poslovima koji se odnose na prava i obveze Društva i zaposlenika sukladno Zakonu o radu te drugim propisima, podzakonskim aktima i aktima Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave


  DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 13. rujna 2018. godina raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme

  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 13.09.2018.


  1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencije i nekretnine s posebnom namjenom, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca
    Uvjeti:
   • VSS, društveni, humanistički, tehnički
   • 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).
  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).
  • preslika vozačke dozvole B kategorije
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto - navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

 • SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencije i nekretnine s posebnom namjenom:
  • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalne službe,
  • izrađuje prijedloge akata vezanih za korištenje predmetnih nekretnina,
  • priprema, provodi i prati ugovore o korištenju predmetnih nekretnina,
  • kontrolira ispunjenje svih obveza s osnove korištenja, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora i inicira daljnje postupke s te osnove,
  • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
  • utvrđuje nedostatke, inicira njihovo otklanjanje i poduzima sve druge radnje vezane za dovođenje u stanje prikladno za korištenje,
  • komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada,
  • pribavlja svu potrebnu dokumentaciju glede predmetnih nekretnina,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalne službe ili Uprave


 • DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 04. rujna 2018. godina raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme

  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 04.09.2018.


  1. REFERENT SLUŽBE u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme na razdoblje od 1 (jedne) godine s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca
    Uvjeti:
   • SSS
   • 3 godina radnog iskustva na opisanim poslovima,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
  2. MLAĐI REFERENT U PISARNICI u Odjelu za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika
    Uvjeti:
   • SSS/NSS/KV
   • 1 godina radnog iskustva na opisanim poslovima
   • rad u MS Office paketu,

  Prijavi na natječaj za oba radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).
  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

  Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto - navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

  Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

  1. REFERENT SLUŽBE u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore
   • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
   • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
   • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

   SLUŽBA ZA ZAKUP, STATUS I JAVNA NADMETANJA obavlja sljedeće poslove:

   • utvrđuje, evidentira i regulira status poslovnih prostora i njihovih korisnika, te izrađuje prateće izračune,
   • izrađuje prijedlog popisa raspoloživih poslovnih prostora za daljnje raspolaganje ili promjenu statusa,
   • inicira kod Službe za administraciju poslovnih prostora odgovarajuće postupke i prikupljanje relevantne dokumentacije,
   • priprema i provodi javna nadmetanja za zakup poslovnih prostora,
   • izrađuje prijedloge akata vezanih za provođenje javnih nadmetanja za zakup poslovnih prostora,
   • priprema, provodi i prati ugovore o zakupu poslovnih prostora,
   • kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora o zakupu te drugih obveza s osnove korištenja poslovnih prostora i inicira daljnje postupke s te osnove,
   • unosi i ažurira podatke u relevantnoj aplikaciji potrebne za fakturiranje potraživanja s osnove korištenja poslovnih prostora te daje nalog nadležnoj organizacijskoj jedinici za fakturiranje,
   • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
   • inicira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u suradnji sa Službom za administraciju poslovnih prostora,
   • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
   • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite korisnika poslovnih prostora i drugih zainteresiranih osoba te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
   • inicira kod drugih organizacijskih jedinica postupke potrebne za upravljanje poslovnim prostorima te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi upravljanja fondom poslovnih prostora,
   • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
   • prati propise iz djelokruga rada,
   • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.
  2. MLAĐI REFERENT U PISARNICI u Odjelu za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove
   • organizira i vrši sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte Društva,
   • formira nove spise i dostavlja akte u rad nadležnim organizacijskim jedinicama Društva,
   • vodi evidencije iz nadležnosti pisarnice,
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske, pomoćne i druge poslove,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

   ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

   Odjel za opće poslove obavlja poslove prijema, urudžbiranja i otpreme pošte, poslove arhiviranja, vodi brigu o voznom parku, koordinira i nadzire korištenje voznog parka, vodi evidenciju o imovini i sredstvima za rad Društva te vodi brigu o uredskom materijalu.


  DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
  Uprava Društva


 • Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 10. kolovoza 2018. raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

  Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 10.08.2018.

  Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme od 10.08.2018.

  1. DIREKTOR SEKTORA ZA STANOVE, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, društveni ili tehnički smjer,
   • 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, iskustvo rada na rukovodećim položajima,
   • iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije.
  2. VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, ekonomski,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu.
  3. VODITELJ ODJELA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA u Službi za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, informatički, tehnički,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu.
  4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • SSS, ekonomski, matematički,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poznavanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu.
  5. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore - 2 (dva) izvršitelja, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VŠS, tehnički ili društveni,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije.
  6. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, tehnički,
   • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije.
  7. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VŠS, društveni ili tehnički,
   • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu,
   • vozačka dozvola B kategorije.
  8. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
    Uvjeti:
   • VSS, društveni ili tehnički,
   • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
   • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
   • znanje jednog svjetskog jezika,
   • rad u MS Office paketu.

  Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici)

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

  • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radno mjesto pod rednim brojem 2. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

  • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

  • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radna mjesta pod rednim brojem 5.,7.,8. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

  • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

  Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.:

  • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

  Za radno mjesto pod rednim brojem 4.:

  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

  Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 5., 6., 7.:

  • preslika vozačke dozvole B kategorije.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Prijave se dostavljaju na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto- navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu. Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

  1. DIREKTOR SEKTORA ZA STANOVE:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Sektora,
   • odgovoran je za rad Sektora i odluke koje iz djelokruga rada Sektora donosi,
   • odgovara za uspostavu i funkcioniranje svih procesa,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Sektora,
   • radi na poslovima najviše složenosti,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju Uprave.

   SEKTOR ZA STANOVE

   Sektor za stanove obavlja poslove upravljanja fondom stanova preuzetih na upravljanje od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom; surađuje s tijelom nadležnim za upravljanje državnom imovinom te drugim državnim i javnim tijelima vezano za djelokrug rada; priprema i provodi javna nadmetanja za najam stanova; priprema, provodi i prati ugovore o najmu; utvrđuje, evidentira i regulira status stanova i njihovih korisnika; obavlja sve poslove vezane uz registrirane djelatnosti Društva koje se odnose na predmetne nekretnine; vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti; inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve postupke potrebne za upravljanje stanovima; surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi upravljanja fondom stanova te obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.


  2. VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
   • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
   • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

   Služba za financije i računovodstvo obavlja sljedeće poslove:

   • vodi računovodstvo Društva,
   • evidentira troškove u računovodstvenoj aplikaciji po mjestu troška,
   • organizira i provodi sve platno-prometne transakcije,
   • vrši obračun, evidentira i uplaćuje sve poreze te sve druge vrste javnih davanja,
   • vodi poslove likvidature,
   • obračunava i isplaćuje plaću i drugu naknadu zaposlenicima te drugi dohodak,
   • vodi blagajničko poslovanje,
   • prati potraživanja prema Društvu i dugovanja Društva,
   • predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja, te izrađuje novčani tijek Društva,
   • izrađuje financijski plan Društva na osnovu podataka dobivenih od nadležnih organizacijskih jedinica,
   • prati mjesečno, kvartalno i godišnje izvršenje financijskog plana Društva,
   • vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja,
   • izdaje fakture na osnovu unesenih podataka od strane drugih organizacijskih jedinica,
   • obavlja i prati naplatu svih potraživanja Društva,
   • pruža potporu drugim organizacijskim jedinicama u vidu dostave stanja dugovanja po svim osnovama,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • na inicijativu nadležnih organizacijskih jedinica šalje opomene za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada Društva te povratno komunicira s nadležnim organizacijskim jedinicama,
   • koordinira, vodi i ažurira baze podataka Društva, uključujući i podlogu za evidentiranje vanbilačnih pozicija Društva,
   • obavlja poslove kontrolinga,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • surađuje s državnim i javnim tijelima te ugovorenom vanjskom revizijom vezano za djelokrug rada,
   • priprema odgovore vezane za upite stranaka te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
   • inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve potrebne postupke te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
   • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi djelokruga rada,
   • prati propise iz djelokruga rada,
   • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
   • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva
  3. VODITELJ ODJELA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA u Službi za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
   • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
   • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU, ODJEL INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

   Odjel informacijskih tehnologija analizira, koordinira projektiranje i/ili programiranje aplikacija koje podržavaju rad Društva, koordinira obuku korisnika aplikacija, održava postojeće aplikacije, sistemski software i bazu podataka, održava komunikacijsku, mrežnu i drugu informatičku opremu te brine o sigurnosti IT sustava.


  4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • vrši unos pojedinačnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
   • vrši unos naloga za isplatu plaća i svih naknada zaposlenicima,
   • knjiži plaćanja i naplate po izvadcima iz prometa poslovnih banka,
   • vodi blagajničko poslovanje,
   • vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja,
   • vodi evidenciju obračunskih plaćanja,
   • vodi i sve druge evidencije iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, ODJEL ZA FINANCIJE

   Odjel za financije prati potraživanja prema Društvu i dugovanja Društva, predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja te izrađuje novčani tijek Društva, isplaćuje plaću i drugu naknadu zaposlenicima, vrši plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna, sudjeluje u procesu ugovaranja svih vrsta kredita, zajmova i depozita te vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja.


  5. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore:
   • obavlja stručne poslove iz područja rada Odjela i Službe uz nadzor i suradnju s nadređenima,
   • prati, koordinira i sudjeluje u poslovnim aktivnostima Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner),
   • obavlja poslove utvrđivanja nedostataka i iniciranja otklanjanja nedostataka, radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje nedostataka),
   • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i evidentiranja izmjena,
   • inicira sve poslovne aktivnosti iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

   SEKTOR ZA POSLOVNE PROSTORE, SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU POSLOVNIH PROSTORA, ODJEL ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE

   Odjel za očevide, procjene i certificiranje provodi očevide poslovnih prostora, utvrđuje stanje poslovnih prostora u smislu postojanja preduvjeta za korištenje te utvrđuje činjenice vezano za korištenje poslovnih prostora, utvrđuje vrijednost poslovnih prostora, tržišnu cijenu zakupa, odnosno revidira nalaze i mišljenja izrađene od strane ovlaštenih osoba, pribavlja isprave za energetsko certificiranje poslovnih prostora i pokreće relevantne postupke u vezi s tim te inicira odgovarajuće tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora iz djelokruga rada.


  6. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova:
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
   • izrađuje planove i analize za potrebe održavanja objekta, servisiranja opreme i uređaja,
   • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za pripremu i provedbu projekata i investicija na temelju izrađenih analiza iz svog djelokruga rada,
   • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
   • sudjeluje u pripremi ugovora iz područja građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
   • organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
   • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
   • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju, koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača
   • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
   • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda i obračuna troškova izgradnje,
   • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
   • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
   • prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada,
   • vodi i odgovara za tehničku dokumentaciju i evidencije,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

   SEKTOR INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA TEHNIČKU POTPORU I ODRŽAVANJE

   Služba za tehničku potporu i održavanje obavlja sljedeće poslove:

   • na inicijativu nadležnih organizacijskih jedinica nadzire i vrši poslove vezane uz tekuće održavanje predmetnih nekretnina te inicira otklanjanje nedostataka,
   • organizira i koordinira sve poslove održavanja predmetnih nekretnina te okoliša (parka, perivoja, šume, voćnjaka i vinograda),
   • prati ekonomsko – financijske pokazatelje za potrebe tehničke potpore i održavanja predmetnih nekretnina,
   • nadzire provedbe ugovora o nabavi usluga, radova i robe iz djelokruga rada, uključujući provjeru i odobravanje isporuka i izdataka,
   • surađuje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata, investicija, u planiranju rokova provedbe i procjeni visine investicija,
   • surađuje s državnim tijelima i drugim institucijama za potrebe održavanja predmetnih nekretnina,
   • sudjeluje u protokolarnim aktivnostima na način da osigurava tehničku pripremu i nadzor nekretnina za vrijeme istih,
   • koordinira provođenje hitnih intervencija i nužnih tehničkih zahvata na predmetnim nekretninama,
   • daje tehničku podršku drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi predmetnih nekretnina, uključujući i podršku vezano za sigurnosno-tehničke uvjete,
   • koordinira i provodi poslove i postupke vezane uz provedbu zaštite na radu i provodi mjere protupožarne zaštite,
   • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite stranaka te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
   • inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve potrebne postupke te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
   • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi djelokruga rada,
   • prati propise iz djelokruga rada,
   • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
   • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.
  7. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove:
   • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i u suradnji s nadređenima,
   • prati i koordinira poslovne aktivnosti Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner),
   • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi unosa u jedinstvenu evidenciju,
   • obrađuje i po potrebi prosljeđuje na nadležno postupanje zahtjeve korisnika drugim organizacijskim jedinicama (npr. radi fakturiranja, izmjene podataka i sl.),
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA STANOVE, SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU STANOVA, ODJEL ZA PRAĆENJE TROŠKOVA I ODNOSE S DOBAVLJAČIMA

   Odjel za praćenje troškova i odnose s dobavljačima prati troškove u vezi upravljanja stanovima, komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada te inicira odgovarajuće tekuće i investicijsko održavanje stanova iz djelokruga rada.

  8. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektoru za stanove:
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
   • obavlja sve poslove vezane za utvrđivanje statusa stanova i prikuplja relevantnu dokumentaciju s tim u vezi,
   • obavlja sve poslove vezane uz objavu natječaja za najam i sklapanje ugovora,
   • obavlja poslove vezane uz praćenje ugovora o najmu,
   • obavlja poslove vezane uz raskid/otkaz ugovora o najmu,
   • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
   • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama obavlja poslove vezane uz upravljanje stanovima,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

   SEKTOR ZA STANOVE, SLUŽBA ZA NAJAM, STATUS I JAVNA NADMETANJA

   Služba za najam, status i javna nadmetanja obavlja sljedeće poslove:

   • utvrđuje, evidentira i regulira status stanova i njihovih korisnika, te izrađuje prateće izračune,
   • izrađuje prijedlog popisa raspoloživih stanova za daljnje raspolaganje ili promjenu statusa,
   • inicira kod Službe za administraciju stanova odgovarajuće postupke i prikupljanje relevantne dokumentacije,
   • priprema i provodi javna nadmetanja za najam stanova,
   • izrađuje prijedloge akata vezanih za provođenje javnih nadmetanja za najam stanova,
   • priprema, provodi i prati ugovore o najmu stanova,
   • kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora o najmu te druge obveze s osnove korištenja stanova, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora o najmu i inicira daljnje postupke s te osnove,
   • unosi i ažurira podatke u relevantnoj aplikaciji potrebne za fakturiranje potraživanja s osnove korištenja stanova te daje nalog nadležnoj organizacijskoj jedinici za fakturiranje,
   • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
   • inicira tekuće i investicijsko održavanje stanova u suradnji sa Službom za administraciju stanova,
   • surađuje i komunicira s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite korisnika stanova i drugih zainteresiranih osoba te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
   • inicira kod drugih organizacijskih jedinica postupke potrebne za upravljanje stanovima te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
   • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi upravljanja fondom stanova,
   • prati propise iz djelokruga rada,
   • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
   • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.

  DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
  Uprava Društva


 • Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 01.08.2018., referent za naplatu potraživanja .


 • Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 01.08.2018., referent za naplatu potraživanja .


 • 27.08.2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje djelomično poništenje javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme objavljenog dana 01.08.2018.

  Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme objavljenog 01.08.2018.


 • 10. 08. 2018. U Narodnim novinama broj 73/2018 od 10. kolovoza 2018. godine raspisan je natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. DIREKTOR SEKTORA ZA STANOVE, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  2. VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  3. VODITELJ ODJELA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA u Službi za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  5. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore, 2 (dva) izvršitelja, mjesto rada: Zagreb,
  6. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  7. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb,
  8. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektoru za stanove, 1 izvršitelj, mjesto rada: Zagreb.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 512, 01 2657 667 ili na adrese elektroničke pošte:
  maja.djerek@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 73/2018 od 10. kolovoza 2018.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 73/2018 od 10. kolovoza 2018.


 • 01. 08. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na radna mjesta:

  1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVNE PROSTORE, Služba za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore - jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)
  2. REFERENT ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA, Odjel naplate, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko-financijske poslove - jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 9. kolovoza 2018. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512, 01 2657 667 ili na adrese elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr, olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, stručni suradnik za poslovne prostore

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, referent za naplatu potraživanja


 • 11. 06. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

  1. REFERENT SALDA KONTA u Pododjelu za računovodstvo, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu - jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 19. lipnja 2018. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova

  Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 11. lipnja 2018.


 • 01. 06. 2018. U Narodnim Novinama broj 50/2018 od 1. lipnja 2018. godine raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnog sistematiziranog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. DOMAR -RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adresu elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 50/2018 od 1. lipnja 2018.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 50/2018 od 1. lipnja 2018.

  Rezultati natječaja za zapošljavanje NN br. 50/2018 od 1. lipnja 2018.


 • 30. 05. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

  1. DOMAR – RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: Zagreb)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 07. lipnja 2018. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt brojeve telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova

  Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 30. svibnja 2018.


 • 16. 05. 2018. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

  1. SPREMAČICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2018. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s opisom poslova

  Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme od 16. svibnja 2018.


 • 11. 04. 2018. U Narodnim Novinama broj 34/2018 od 11. travnja 2018. godine raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, Pododjel za financije, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
  2. VODITELJ ODJELA ZA POSLOVE PRAVNE POTPORE SUSTAVU, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj,
  3. DOMAĆICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – jedan izvršitelj (mjesto rada: otok Veli Brijun)

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513, 01 2657 512 ili na adrese elektroničke pošte: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr, morana.esih@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.

  Rezultati natječaja za zapošljavanje NN br. 34/2018 od 11. travnja 2018.


 • 28. 03. 2018. U Narodnim novinama broj 29/2018 od 28. ožujka 2018. raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. IZVRŠNI KOORDINATOR ZA POSLOVNE PROCESE u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj
  2. SPECIJALIST ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA u Uredu Uprave Društva – jedan izvršitelj.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 ili na adresu elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 29/2018 od 28. ožujka 2018.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 29/2018 od 28. ožujka 2018.

  Rezultati natječaja za zapošljavanje, Ured Uprave Društva objavljenog 28.03.2018.


 • 28. 02. 2018. U Narodnim novinama broj 19/2018 od 28. veljače 2018. te na portalu MojPosao.net raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnog sistematiziranog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:

  1. REFERENT u Odjelu za financije i računovodstvo, Služba za financije i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 19/2018 od 28. veljače 2018. s opisom poslova radnog mjesta.

  Rezultati natječaja za zaposljavanje NN 19/2018 objavljenog 28.02.2018.


 • 15.02.2018.- Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme za radna mjesta:

  1. NIŽI SURADNIK u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj/ica,
  2. SAVJETNIK ZA VIDLJIVOST I KOMUNIKACIJE u Uredu Uprave Društva, jedan izvršitelj/ica.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 23. veljače 2018. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, Niži suradnik s opisom poslova

  Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme, Savjetnik/ca za vidljivost i komunikacije, s opisom poslova

  Rezultati natječaja za zapošljavanje, niži suradnik, Sektor rezidencijalnih nekretnina objavljenog 15.02.2018.

  Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, savjetnik za vidljivost i komunikacije, Ured Uprave Društva, 15.02.2018.


 • 14. 02. 2018. u Narodnim novinama broj 15/2018 od 14. veljače 2018. godine te na portalu MojPosao.net raspisan je natječaj za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:


  1. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu tehničke podrške, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj,
  2. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj,
  3. SAMOSTALNI REFERENT u Odjelu za poslove pravne potpore sustavu, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj.

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 ili na e-mail: olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.

  Rezultati natječaja za zapošljavanje NN br. 15/2018 od 14. veljače 2018.


 • 01.12.2017.- Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:


  1. 1. NIŽI SURADNIK, u Službi za potporu sustavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu.

  Rok za podnošenje prijava je 11. prosinca 2017. godine. Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 510.

  Natječaj za zapošljavanje na određeno s opisom posla radnog mjesta


  Rezultati natječaja za zapošljavanje na određeno objavljenog 1. 12. 2017.


 • U Narodnim novinama br.117/2017 od 29. studenog 2017. raspisan je natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.:


  1. SAMOSTALNI REFERENT, u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  2. DOMAR RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, dva izvršitelja, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  3. POMOĆNI RADNIK, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme, mjesto rada - otočje Brijuni,
  4. REFERENT SLUŽBE, Služba za poslovne prostore, Sektor komercijalnih nekretnina, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  5. NIŽI SURADNIK, Služba za stanove, Sektor komercijalnih nekretnina, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  6. SAMOSTALNI REFERENT, Odjel za poslove pravne potpore sustavu, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  7. NIŽI SURADNIK, Odjel za zastupanje, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  8. REFERENT u Odjelu za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,

  Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

  Natječaj za zapošljavanje NN br. 117/2017 od 29. studenog 2017.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 117/2017 od 29. Studenog 2017.

  06.02. 2018. Obavijest o djelomičnom poništenju natječaja za zapošljavanje objavljenog u NN 117/2017

 • 09.02. 2018. Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje objavljenog u NN 117/2017


 • U Narodnim novinama br. 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine raspisan je natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. za radna mjesta:


  1. SURADNIK, Odjel za zastupanje, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
  2. REFERENT, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
  3. DOMAR - RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina – dva izvršitelja (1 izvršitelj-mjesto rada Zagreb; 1 izvršitelj – otok Veli Brijun)

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 te putem elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr,. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr


  Natječaj za zapošljavanje NN br. 59/2017 od 21. lipnja 2017.

  Opis poslova radnih mjesta natječaja za zapošljavanje NN br. 59/2017 od 21. lipnja 2017.

  Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje, NN br. 59/2017 od 21. lipnja 2017.

  Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto domar - rukovatelj tehničkim postrojenjem


 • Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

  Ministarstvo državne imovine je raspisalo natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora Društva – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom listu Narodnim novinama ( Narodne novine br. 93 od 15.09.2017.), osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb.


 • 04.07.2017.- Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih radnika za sljedeća radna mjesta:


  1. SURADNIK, Služba za potporu sustavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu,
  2. NIŽI SURADNIK, Odjel za investicije, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina.

  Rok za podnošenje prijava je 10. srpnja 2017. godine.

  Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 te na adresu elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr. Također, sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr


  Natječaj za zapošljavanje na određeno

  Opis poslova radnih mjesta natječaja na određeno

  Obavijest o rezultatima natječaja na određeno od 4. srpnja 2017.


 • Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

  Ministarstvo državne imovine objavilo je Javni natječaja za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. Zagreb – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine. Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama br. 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine


 • NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE; NN br. 38/2017 od 19. travnja 2017. godine

  U Narodnim novinama br. 38/2017 od 19. travnja 2017. godine raspisan je natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. za sljedeća radna mjesta:


  1. REFERENT, Služba za stanove, Sektor komercijalnih nekretnina,
  2. SURADNIK, Služba za bazu podataka i kontroling, Sektor komercijalnih nekretnina,
  3. NIŽI SURADNIK, Odjel tehničke podrške, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina,
  4. SPREMAČICA, Služba održavanja, Sektor rezidencijalnih nekretnina.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 513 te putem elektroničke pošte olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.


  Natječaj

  Opis poslova radnih mjesta

  Rezultati provedenog natječaja NN 38/2017 od 19. travnja 2017.


 • NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE; od 15. ožujka 2017. godine

  Natječaj za zapošljavanje u Društvu za radna mjesta pomoćni/a radnik/ca, domar/ka rukovatelj/ica i spremač/ica s rokom do 28.03.2017. produljen je te je rok za prijave do 07.04.2017. godine.


  Natječaj za radno mjesto – pomoćni/a radnik/ca

  Natječaj za radno mjesto – domar/ka rukovatelj/ica tehničkim postrojenjem

  Natječaj za radno mjesto – spremač/ica

  Obavijest o rezultatima natječaja na određeno iz ožujka 2017.


 • NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE; NN_br. 31 od 5. travnja 2017. godine

  Natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta u Društvu, za 4 radna mjesta: interni revizor, voditelj Odjela za javnu nabavu, voditelj Odjela za financije i računovodstvo i samostalni referent-Odjel tehničke podrške. Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave u Narodnim novinama.


  Natječaj za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta

  Obavijest o rezultatima natječaja - NN_br. 31 od 5. travnja 2017.


 • NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE; NN br. 44 od 11. svibnja 2016. godine

  Na temelju odredbi članka 16. Pravilnika o radu društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., KLASA: 024-04/15-01/4, URBROJ: DN-01-2015-1 od 21. listopada 2015. godine, Uprava društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.


  Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.


  Natječaj za zapošljavanje; NN br. 44 od 11. svibnja 2016.

  Opis poslova radnih mjesta

  Obavijest kandidatima za radna mjesta pod r.br. 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5

  Obavijest kandidatima za radna mjesta pod r.br. 1., 2. i 3.2

  Obavijest kandidatima za radna mjesta pod r. br. 4.1., 4.2. i 4.3

  Obavijest o provedenom natječaju za zapošljavanje NN br. 44 od 11. svibnja 2016.


 • Natječaj NN br. 94_2015

  Na temelju članka 15. a Pravilnika o radu društva Državne nekretnine d.o.o., KLASA: 024-04/14-01/2, URBROJ: DN-04-2014-1 od 10. prosinca 2014. godine te Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu društva Državne nekretnine d.o.o. od 24. srpnja 2015. godine, KLASA: 024-04/14-01/2, URBROJ: DN-031-2015-2/OB, predsjednica Uprave društva Državne nekretnine d.o.o. raspisuje natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme ( Natječaj-Narodne novine br. 94 od 2. rujna 2015. godine ).


  Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr.


  Natječaj

  Opis poslova

  Obavijest kandidatima koji su pristupili javnom natječaju

  Obavijest o provedenom natječaju za zapošljavanje