Javna nabava

Postupci javne nabave

Državne nekretnine d.o.o.  na ovoj stranici ne vode evidenciju o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave od strane gospodarskih subjekta već se ista vodi u elektroničkom oglasniku javne nabave, te ju je potrebno preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine.
Postupci u tijeku.


Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Državne nekretnine d.o.o. iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.