Informacije za javnost


Državne nekretnine u potpunosti primjenjuju e-Račun

Stupanjem na snagu odredbe Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, temeljem koje su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi i u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća, svi računi prema javnim i sektorskim naručiteljima u postupku javne nabave moraju biti elektronički računi.


Prateći smjernice europske Direktive koja promiče primjenu elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi, pritom omogućujući ostvarivanje značajnih prednosti u pogledu ušteda, utjecaja na okoliš i smanjenja administrativnog opterećenja, te s ciljem daljnje digitalizacije poslovanja, proaktivno smo pozvali i ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi da zatraže uslugu e-Računa.


Kao javni naručitelj, Društvo Državne nekretnine u prosincu 2018. osiguralo je tehničke preduvjete za implementaciju i provođenje odredbi Zakona. Primjena je tekla u fazama u odnosu na stupanje na snagu hrvatskih propisa te je u siječnju 2019. uvedeno digitalno ovjeravanje svih ulaznih računa.


Obveza zaprimanja i izvršenja plaćanja elektroničkih računa zakonski je propisana u prosincu 2018. za sve javne i sektorske naručitelje, dok je od početka srpnja 2019. obvezno i izdavanje elektroničkih računa po sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi.Završen je natječaj za zakup poslovnih prostora 2/19

Uspješnost natječaja 2/19 iznosila je približno 80 posto te je predviđeno sklapanje 15 ugovora o zakupu poslovnih prostora.


Javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za zakup poslovnih prostora 2/19 održano je 5. srpnja 2019. u prostorijama Ministarstva državne imovine. Za 19 poslovnih prostora oglašenih natječajem natjecala su se 94 ponuditelja. Najveći su interes ponuditelji iskazali za poslovnim prostorom na lokaciji Gajeva 6 u Zagrebu, za koji se natjecalo 25 potencijalnih zakupnika, a slijedi ga poslovni prostor u Masarykovoj 23/21 s 14 pristiglih ponuda. Za površinom najveći poslovni prostor na uglu Vlaške i Draškovićeve natjecala su se tri ponuditelja.


Ponude koje su pristigle na javni poziv za zakup poslovnih prostora od 17. lipnja 2019. odnose se na 15 poslovnih prostora. Za 4 poslovna prostora, dva u Zagrebu, jedan u Osijeku i jedan u Rijeci, nije pristigla niti jedna ponuda. Službeni rezultati natječaja bit će objavljeni kroz tjedan dana, nakon što sva pristigla dokumentacija bude obrađena i zapisnik s javnog otvaranja ponuda verificiran.Vlada prihvatila prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na 163. sjednici održanoj 27. lipnja 2019. prihvatila Nacrt prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.


Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Republike Hrvatske. Kao strateški cilj upravljanja državnom imovinom definirano je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a predložena strategija sadrži analizu postojećeg stanja upravljanja državnom imovinom, strateško usmjerenje upravljanja državnom imovinom te kaskadiranje strateškog cilja upravljanja državnom imovinom, što podrazumijeva definiranje posebnih ciljeva prema pojedinim pojavnim oblicima državne imovine.


Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske među sedam je posebno definiranih ciljeva, a mjere za provođenje ovoga cilja provest će se smanjenjem portfelja nekretnina prodajom, razvrgnućem suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; rastom investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine te stavljanjem u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o.


Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. Vlada šalje na usvajanje Hrvatskom Saboru.


Uplata 60 posto neto dobiti u državni proračun

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, nakon oporezivanja za 2018. godinu, uplate 60 posto dobiti u Državni Proračun Republike Hrvatske za 2019.


Izuzetak su Agencija Alan d.o.o. i AKD d.o.o., čija je obveza uplatiti ukupnu neto dobit koja će se koristiti za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga RH, dok će 60 posto neto dobiti AKD-a d.o.o. biti korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.


Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ministar financija Zdravko Marić predstavio je na sjednici Vlade održanoj u četvrtak 27. lipnja 2019. te se, uz društvo Državne nekretnine d.o.o., odluka odnosi na ukupno 22 trgovačka društva od posebnog interesa za državu.


Neto dobit trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2018. godinu, a nakon oporezivanja, iznosila je 22.332.665 kuna te će Društvo temeljem Odluke Skupštine, a sukladno odluci Vlade, uplatiti 60 posto neto dobiti u državni proračun.

Poziv na reguliranje zakupnog odnosa do 30.06.2019.


Pozivamo sve neposredne posjednike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji još uvijek nisu regulirali zakupni odnos da zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnoga prostora podnesu što prije, a najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.


Reguliranje zakupnog odnosa važno je kako za vlasnika, tako i za korisnike, kako bi i dalje bili u mogućnosti nesmetano koristiti poslovne prostore u kojima obavljaju svoju djelatnost. Potpisivanjem ugovora o zakupu na rok od 5 godina nastoji se ostvariti jedan od ciljeva, a to je svim zakupnicima pružiti osjećaj sigurnosti te im omogućiti uredno i kontinuirano obavljanje djelatnosti.


Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine“ broj 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnog prostora, a nemaju s Republikom Hrvatskom sklopljen ugovor o zakupu, mogu do kraja lipnja zatražiti sklapanje ugovora.


U prva tri mjeseca 2019. godine, ugovorom o zakupu svoj status reguliralo je 145 korisnika.


Zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnog prostora, za one poslovne prostore koji su na upravljanju kod trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., dostavlja se na adresu Planinska 1, Zagreb ili skenirano na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr.


Važno je napomenuti da se sklapanje ugovora o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu RH može ostvariti samo ukoliko su podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te ako su ispunjene sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškovi režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i sl.). U slučaju da postoji dugovanje s osnove korištenja poslovnog prostora, takve korisnike pozivamo da kontaktiraju Društvo radi reguliranja dospjelog dugovanja.


Kontakti: E-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr Broj telefona: 01/6346-312 ili 01/2657-519
Reguliranje zakupnog odnosa

Podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu za sve osobe koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske omogućeno je do 30. lipnja 2019.


Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora (neposredni posjednici), a s Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen ugovor o zakupu, mogu do 30. lipnja 2019. zatražiti sklapanje ugovora o zakupu.

Ministarstvo državne imovine za poslovne će prostore u vlasništvu Republike Hrvatske ponuditi sklapanje ugovora o zakupu za predmetni poslovni prostor neposrednom posjedniku koji ima podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te koji je ispunio sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i slično), na njegov zahtjev, na rok od 5 (pet) godina.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovlašteno je, temeljem čl. 39.a. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun, na temelju odredbi istog Zakona, sklapati ugovore o zakupu za poslovne prostore koji su vlasništvo Republike Hrvatske i koji su mu od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom predani na upravljanje.

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora izravno trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska ulica 1, 10000 Zagreb, putem pisarnice ili preporučeno poštom, odnosno na adresu elektroničke pošte info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, prema dostupnim obrascima.


Sklapanje ugovora o zakupu

POSTUPAK I OBRASCI:

 1. Popuniti i poslati pisani Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, potpisan od strane ovlaštene osobe, najkasnije do 30.06.2019. na adresu info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, poštom ili predati neposredno u pisarnici Društva na adresi Planinska 1, Zagreb
 2. Uz Zahtjev, dostaviti potvrdu o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava
 3. Podmiriti sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora ( naknada za korištenje, režije i sl.)
 4. Ukoliko neposredni posjednik ispunjava zakonske uvjete, Društvo će istome dostaviti ponudu za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Uvidom u ponudu, ukoliko se neposredni posjednik slaže s istom, potrebno je Društvu dostaviti pismenu prihvat ponude popunjavanjem obrasca Prihvat ponude odnosno popuniti i poslati obrazac na adresu, info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr , poštom ili predati neposredno u pisarnici Društva na adresi, Planinska 1, Zagreb i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave ponude


Sve informacije o reguliranju zakupnog odnosa mogu se dobiti na kontakt brojeve telefona 01/2657-519 i 01/2079-181, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na adresama elektroničke pošte: aleksandra.ljuba@hr-nekretnine.hr ivanka.bruck@hr-nekretnine.hr


Potpisana 23 ugovora o zakupu poslovnih prostora

U četvrtak, 31. siječnja 2019. godine u Ministarstvu državne imovine potpisana su 23 ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Ugovore sa zakupcima potpisali su ministar državne imovine Goran Marić i direktorica Državnih nekretnina d.o.o. Renata Sabo.


Prilikom potpisivanja ministar Marić je rekao: „Vaš veliki odziv na potpisivanje ugovora za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske je dobar i lijep događaj. Ovim ugovorima na 5 godina omogućeno je mirno, kontinuirano korištenje i obavljanje djelatnosti. Nema više ugovora o podzakupu, s raznim odnosima: poslovnoj suradnji, o zajedničkom obrtu i trgovinskom zastupanju. Ugovor uvijek znači povjerenje i zadovoljstvo potpisnika. To podrazumijeva da onaj tko radi, može i podmiriti svoje obveze na vrijeme i dobiti ugovor s Republikom Hrvatskom. Ovo je početak primjene izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, kao zakona protiv zloporaba i zakona od općeg interesa. Iskreno želim da svima donese pozitivne promjene, osjećaj olakšanja, reda i sigurnosti.“

Od 22. prosinca 2018. i stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora do danas sklopljeno je 80 ugovora, dok je do 15. studenoga 2016., kada je osnovano Ministarstvo državne imovine, sklopljeno ukupno 76 ugovora.

Podsjećamo, stupanjem na snagu Zakona, svim osobama koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora omogućeno je sklapanje ugovora o zakupu. Neposredni posjednici poslovnih prostora na upravljanju kod Ministarstva državne imovine i Državnih nekretnina d.o.o. ovo pravo mogu iskoristiti do 30. lipnja 2019.


Obavijest dobavljačima

Državne nekretnine d.o.o. od 1. prosinca 2018. zaprimat će e-račune.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Državne nekretnine d.o.o. će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).
Kontakt:
E-mail: info@hr-nekretnine.hr

Prvi petak u veljači nosimo crveno za žene

Prvi petak u veljači nosimo crveno za žene


U okviru društveno odgovornog poslovanja i brige o zaposlenicima, DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. prepoznale su važnost zdravstveno-edukativne akcije Dan crvenih haljina kojoj je cilj podizanje svijesti o specifičnostima moždanog udara u žena i upozorenje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i potrebu promjene načina života.


Akciju su pokrenuli Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko neurološko društvo i Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba, a njezino obilježavanje provodit će se svake godine, prvog petka u veljači. Prvo obilježavanje Dana crvenih haljina u Hrvatskoj započelo je raznim aktivnostima već u ponedjeljak, 28. siječnja 2019., a završit će velikim svečanim okupljanjem u petak, 1. veljače 2019. u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, na kojemu će zvijezde večeri biti žene koje su preboljele moždani udar i koje će nositi reviju crvenih haljina hrvatskih dizajnera.


Kako su 66,36% naših zaposlenika žene, najmanje što možemo učiniti je dati svoj mali doprinos ovoj hvalevrijednoj akciji tako da i mi u Državnim nekretninama u petak 1. veljače nosimo crveno.Sretan Božić neka bude svima

Zaposlenici Državnih nekretnina darivali djecu


U doba godine kada se s radošću iščekuju blagdani, darivanje najmilijih i obiteljska druženja, zaposlenici društva Državne nekretnine d.o.o. nisu zaboravili na one koji sve to nemaju. Zato su se i ove godine pobrinuli da radostan Božić imaju djeca iz Kuće Sv. Terezije od malog Isusa gdje je trenutno zbrinuto 27 djece predškolske i školske dobi.


Već drugu godinu zaredom, na inicijativu zaposlenika pokrenuta je humanitarna akciju pod motom: “Sretan Božić neka bude svima“ kojoj su se kolegice i kolege velikodušno odazvali i prikupili hranu, higijenske i dječje potrepštine, slatkiše, igračke te odjeću i obuću.


U utorak, 18. prosinca 2018. godine predstavnici zaposlenika posjetili su djecu i tom prilikom im darovali božićne poklone koje su prethodno djeca sama zaželjela, a voditeljici Kuće sestri Nevenki predali su ostale prikupljene stvari. Uz darove uručena je i čestitka u kojoj stoji da je vrijedno ono nematerijalno - ljubav, zajedništvo, božićni duh i dobrota.


Sestra Nevenka zahvalila se svim zaposlenicima, a najveći pokazatelj dječje zahvalnosti je osmijeh na njihovim licima te radost, zaigranost i ushićenje, što nam je ujedno i najveći motiv da ovu akciju ponovimo iduće godine.


Ekološke aktivnosti Društva
 • Koncept društveno odgovornog poslovanja donosi korist kako poduzetnicima, tako i društvu u cjelini. Svrha poslovanja svake tvrtke, pa tako i naše, svakako je dobit, no ekologija, zbrinjavanje otpada i društveno odgovorno ponašanje visoko su na našoj ljestvici prioriteta.
  Od 2015. godine dvoje zaposlenika Državnih nekretnina certificirani su kao povjerenici za otpad nakon završenog programa u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode.


  Prvi korak u zbrinjavanju otpada poduzeli smo vezano uz papirni otpad. Papir se odlaže u za to namijenjene kutije koje potom preuzima tvrtka Unijapapir. Neko vrijeme u Društvu su zbrinjavani i otpadni toneri u za to predviđenim spremnicima, no kako je Društvo s vremenom počelo koristiti kopirne aparate u najmu, brigu o toj vrsti otpada preuzeli su dobavljači.

  Naši povjerenici za otpad svakodnevno educiraju zaposlenike Društva i svijest o ekologiji sve je prisutnija, slijedom čega se pojavila potreba za većim brojem kutija za papir. Tako smo od prijašnjih devet došli do brojke od devetnaest kutija u zgradi sjedišta u Planinskoj.

  Uvođenjem aparata za napitke povećana je količina plastičnog otpada i u tijeku je nabava spremnika za plastični otpad unutar zgrade.


  Osim u zgradi sjedišta, na gore opisani način nastojimo djelovati i u svim nekretninama kojima upravljamo.

  Briga za okoliš je samo jedan od elemenata društveno odgovornog ponašanja kojem Društvo posvećuje dužnu pozornost, a sve u skladu sa smjernicama propisanim Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, a koji je Vlada Republike Hrvatske donijela krajem prošle godine.


Državne nekretnine na godišnjoj PuRE-net konferenciji u Pragu
 • Državne nekretnine sudjelovale su u na Godišnjoj konferenciji PuRE-net koja je održana u rujnu u Pragu.
  Glavna tema ovogodišnje konferencije bila je Prijenos i tranzicija nekretnina u vlasništvu države. Na konferenciji je sudjelovalo 18 europskih zemalja, članica PuRE-net organizacije.  PuRE-net je europska organizacija koja okuplja agencije, ministarstva i druge organizacijske oblike iz 23 europske zemlje koji se bave upravljanjem državnim nekretninama. Glavna svrha organizacije je povezivanje europskih država te promoviranje i razvoj dobre prakse upravljanja državnim nekretninama u državama članicama. Organizacija potiče dijalog i razmatranje problematike unutar, ali i izvan organizacije, utvrđuje smjernice te potiče suradnju i izvan Europe.


  Za naše Društvo ovakve konferencije sjajna su prilika da se podijeli znanje i razmijeni iskustvo sa europskim kolegama, da se dobije uvid u praksu europskih zemalja, od kojih su nam neke i vrlo slične. Prilika je to za definiranje ideja, podjelu iskustva i uspostavu kontakata, kao i prilika da se nauči od onih koji su nešto već implementirali, i sada se već vide dobre, ali i loše posljedice nekog projekta.  Predavači na konferenciji bili su čelni ljudi iz struke, zaposlenici tijela europskih država koja upravljaju državnim nekretninama, ali i vrsni međunarodni stručnjaci na području nekretnina, primjerice direktorica kanadskog Nacionalnog foruma za nekretnine Toby Greenbaum, konzultanti iz Knight Frank-a Josef Karas i Ryan Wray te Bridget Workman, dugogodišnja konzultantica u području upravljanja nekretninama.


  Naše Društvo predstavilo se kratkom prezentacijom, na kojoj je upoznalo nazočne sa svojom organizacijskom strukturom, glavnim vrijednostima na kojima temelji svoj rad i aktivnosti, oblicima nekretnina kojima upravlja, glavnim zadacima i izazovima u budućnosti.


  S obzirom da je upravljanje nekretninama dinamična aktivnost na koju utječu brojni vanjski faktori, od kojih je tržište samo jedan, izuzetno je važno surađivati sa srodnim organizacijama, prenositi dobro iskustvo te u suradnji s drugima razvijati i implementirati nove ideje, i naravno, biti značajan dio europskog prostora i tržišta.


  Kako je bilo na konferenciji možete pogledati OVDJE.
Državne nekretnine sudjelovale u B2B utrci
 • Tim DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o. i ove godine sudjelovao je na Magenta 1 B2B Run, poslovnoj utrci namijenjenoj zaposlenicima tvrtki na području Republike Hrvatske.  B2B Run je utrka duljine 5000 m koja se već 4. godinu uzastopno održava u Zagrebu i većim hrvatskim gradovima. Naših 14 zaposlenika trčalo je u četvrtak 13. rujna u 18 sati zajedno sa čak 6200 sudionika iz 380 tvrtki. Na taj način dali smo svoj doprinos ovom jedinstvenom i hvalevrijednom događaju na kojem se kroz sport i neformalno druženje jačaju korporativna kultura i zadovoljstvo zaposlenika. Još jedan benefit ove Utrke je poticanje i promoviranje zdravih životnih navika. Vidimo se na startu u još većem broju i iduće godine.