Često postavljana pitanja

  1. Može li trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (Društvo) stan u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeliti u najam izravno bez natječaja?

    Ne. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (Društvo) dodjeljuje stanove u vlasništvu Republike Hrvatske isključivo putem natječaja.


  2. Kada će se zaključivati ugovori o najmu s najboljim ponuditeljima?

    Stan u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je Društvo objavilo natječaj za najam unajmljuje se po provedenom natječaju, sklapanjem ugovora o najmu. Ugovor o najmu stana sklapa se s fizičkom osobom koja je na natječaju dala najvišu ponudu za najamninu.


  3. Kada će biti vraćena jamčevina uplaćena po natječaju za najam stanova?

    Jamčevina uplaćena po natječaju za najam stanova bit će vraćena u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.


  4. Kada će se zaključivati ugovori o najmu s najboljim ponuditeljima?

    Ugovori o najmu s najboljim ponuditeljima zaključivat će se nakon donošenja odluke o izboru najboljeg ponuditelja za svaki stan koji je bio predmet natječaja i nakon ispunjavanja osnovnih tehničkih uvjeta, s tim da najam stana počinje danom zaključenja ugovora o najmu odnosno solemnizacije ugovora.


  5. Postoji li mogućnost najma stanova s posebnim kategorijama, npr. invalidnim osobama (neposredno i s kojom visinom najamnine)?

    Nažalost, nema mogućnosti neposrednog najma s posebnim kategorijama korisnika sukladno odredbama Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj: 91/1996) i Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18) .Navedena kategorija može se svojim zahtjevima obratiti nadležnim jedinicama lokalne samouprave koje su, sukladno svojim kriterijima, dužne stambeno zbrinjavati takve i slične kategorije korisnika.


  6. Može li se osobama s posebnim potrebama, a korisnici su preuzetih stanova od strane Republike Hrvatske, umanjiti najamnina tako da ne plaćaju dvostruku pričuvu, već nižu najamninu s obzirom na njihov status?

    Nažalost, za sada nema mogućnosti umanjenja visine slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce koji su stanove dobili od jedinica lokalne samouprave kao zaštićeni najmoprimci s osnove statusa osoba slabog imovnog stanja i drugih kategorija prema propisanim uvjetima i kriterijima jedinica lokalne samouprave.


  7. Kako će se i na koji način moći regulirati status dugogodišnjih bespravnih korisnika, koji uredno plaćaju naknadu za korištenje?

    Prema sadašnjim propisima, stambeno se mogu zbrinjavati, po posebnim uvjetima, samo HRVI iz Domovinskog rata na tako da se navedeni stanovi predaju na upravljanje nadležnom Ministarstvu branitelja. Za ostale kategorije bespravnih korisnika za sada ne postoji mogućnost najma stanova koje koriste.


  8. Postoji li mogućnost otplate dugovanja s osnova najamnine ili naknade za korištenje na rate i na koji način?

    Korisnici stanova mogu svoja zaostala dospjela, a neuplaćena dugovanja s osnove najma ili korištenja stanova otplaćivati u ratama do 12 mjesečnih obroka od dana utvrđivanja dugovanja, u protivnom će se pristupiti pokretanju postupka za naplatu, a ovisno o statusu korištenja - i iseljenju putem nadležnih državnih tijela.


  9. Kada će biti objavljeni sljedeći natječaji za najam stanova?

    Natječaji za najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuju se na internetskim stranicama Društva u rubrici: Natječaji za zakup i najam, internetskim stranicama Ministarstva državne imovine: www.imovina.gov.hr, te u dnevnom tisku. Odluku o natječajima za najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske donosi Ministarstvo državne imovine.


  10. Na koji način se vrši obračun najamnine za stanove koji su utvrđeni vlasništvom Republike Hrvatske, a korisnici istih preuzeti od prednika?

    Najamnina odnosno naknada za korištenje stanova obračunava se ovisno o statusu korisnika temeljem Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, broj: 40/97 i 117/05) i Odluke o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine („Narodne novine“, broj: 120/2000), tako da:

    • bivši nositelji stanarskog prava plaćaju najamninu u visini zaštićene najamnine
    • bivši nositelji stanarskog prava plaćaju najamninu u visini slobodno ugovorene najamnine ako obavljaju djelatnost u stanu ili imaju drugu useljivu kuću ili stan u svom vlasništvu
    • najmoprimci kojima je dodijeljen stan na korištenje kao osobama slabijeg imovnog stanja od strane jedinica lokalne samouprave, plaćaju slobodno ugovorenu najamninu u iznosu dvostruke pričuve.


  11. Mogu li i kada ću kao zaštićeni najmoprimac sklopiti Ugovor o najmu stana s Republikom Hrvatskom/Društvom?

    Najprije treba naglasiti da sukladno članku 24. i 38. Zakona o najmu stanova promjene na strani najmodavca tj. prijenos stana s Gradova/Općina na Republiku Hrvatsku ne uvjetuje nužno sklapanje novog ugovora o najmu, već Republika Hrvatska preuzima prava i dužnosti dotadašnjeg najmodavca Gradova/Općina, zbog čega nema potrebe za sklapanjem novog ugovora. Ipak, ako zaštićeni najmoprimac ostvaruje pravo na otkup stana sukladno propisima državnih tijela nadležnih za rješavanje pitanja otkupa, moguće je u tu svrhu sklopiti ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom.


  1. Kako se može zakupiti poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske?

    Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (Društvo) mogu se zakupiti isključivo putem javnih natječaja, a sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15). Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora objavljuju se u dnevnom tisku, najčešće u Jutarnjem listu, te na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.


  2. Kako često se objavljuju javni natječaji?

    Odluku o objavi natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske donosi Ministarstvo državne imovine te je teško točno definirati vremenski okvir, ali možemo istaknuti kako je prema planiranom poslovanju Društva predviđen intenzitet minimalno jednog natječaja u 60 dana.


  3. Želim zakupiti poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, gdje mogu pogledati što se sve nudi u zakup?

    Pojedinačni popis praznih poslovnih prostora nije posebno objavljen te je potrebno isključivo pratiti objavu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na web stranicama Društva ( www.hr-nekretnine.hr) i Ministarstva državne imovine ( www.imovina.gov.hr), Informacije o poslovnim prostorima na upravljanju Društva mogu se dobiti na : info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr ili telefonom radnim danom od 9-12 h : 01/6346 482 ili 01/6346-312.


  4. Kome se može podnijeti zahtjev za zakup ili kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske?

    Zahtjev za zakup poslovnog prostora koji su na upravljanju Društva, a u vlasništvu Republike Hrvatske, podnosi se Društvu na adresu: Zagreb, Planinska ulica 1 ili na: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr .
    Zahtjev koji pošaljete na Društvo nije obvezujući, već se smatra pismom interesa za zakup poslovnog prostora, te će biti evidentiran. Po istome će se postupati sukladno mogućnostima raspolaganja/upravljanja navedenim poslovnim prostorom, a kod pripreme javnih natječaja za zakup.
    Zahtjevi za otkup/kupnju poslovnih prostora, razvrgnuće suvlasničke zajednice nisu postupci koji su u nadležnosti Društva te trgovačko društvo ne postupa po navedenim zahtjevima. Za navedenu tematiku i postupanje nadležno je Ministarstvo državne imovine.


  5. Gdje mogu vidjeti uvjete natječaja za zakup poslovnih prostora?

    Natječaj za zakup regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15), Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18) , Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine KLASA:372-01/18-01/71 i URBROJ: 536-03-01-02/01-18-04 od 19. rujna 2018., Uvjeti natječaja kao i drugi detalji postupka natječaja mogu se vidjeti na web stranicama Društva: www.hr-nekretnine.hr , rubrika: „NATJEČAJI ZA ZAKUP I NAJAM“, po svakom objavljenom natječaju.


  6. Tko sve može dati ponudu za zakup prostora i postoji li neki obrazac za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora na natječaju?

    Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe . Obrazac za podnošenje ponuda nalazi se uz objavljen javni natječaj na web stranicama Društva te se ujedno nalazi i u pisarnici – urudžbenom zapisniku Društva, gdje se može popuniti na licu mjesta.


  7. Može li zajednica ponuditelja sudjelovati na natječaju, političke stranke, nevladine udruge ili umjetnici?

    Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe. Dakle i nevladine udruge, umjetnici, političke stranke koji su registrirani kao pravne osobe ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost mogu sudjelovati na natječaju.


  8. Kako se određuje početni iznos zakupnine u Zagrebu i u drugim gradovima ili županijama?

    Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine KLASA:372-01/18-01/71 i URBROJ: 536-03-01-02/01-18-04 od 19. rujna 2018. , preuzeti su kriteriji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za utvrđivanje početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske.


  9. Može li hrvatski branitelj ostvariti prednost na zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske?

    Prvenstvo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvijete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Prednost pri zakupu poslovnog prostora određena je za člankom 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017).


  10. Mogu li se i kada pogledati poslovni prostori koji su predmetom javnog natječaja?

    Poslovni prostori koji su predmetom javnog natječaja mogu se isključivo pogledati u vrijeme trajanja natječaja i u terminima pregleda koji su definirani natječajem , odnosno navedeni u samom tekstu natječaja.


  11. Gdje se nalazi popis poslovnih prostora koji su u vlasništvu Republike Hrvatske?

    Ne postoji javna objava poslovnih prostora na upravljanju Društva, no sve bitne informacije o prostorima kojima upravlja Društvo možete dobiti putem info kontakata: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr ili telefonom radnim danom od 9-12 h : 01/6346 482 ili 01/6346-312. Ministarstvo državne imovine nadležno je za Registar državne imovine, u kojem se nalazi i popis poslovnih prostora kao i drugih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ( popis se ažurira sukladno podacima koje su obveznici dostave podataka o državnoj imovini dostavili Odjelu registra državne imovine pri Ministarstvu).


  12. U kojem roku se dobivaju obavijesti o rezultatima natječaja i kad se vrši povrat uplaćene jamčevine?

    Rezultati natječaja, se javno objavljuju na internetskim stranicama Društva u rubrici Natječaji za zakup i najam uz sam natječaj Ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, a kojima ponuda nije najpovoljnija dostavljaju se pismene obavijesti o izboru najpovoljnije ponude te se vrši povrat uplaćene jamčevine u primjerenom roku.
    Primjereni rok smatra se rok u kojem se mogu izvršiti sve pripremne radnje za obradu ponuda i slanje obavijesti o natječaju, a što najčešće ovisi i o dinamici broja natječaja kao i o broju zaprimljenih ponuda.


  13. Smiju li se prostori u vlasništvu Republike Hrvatske adaptirati?

    Zakupnik može izvršiti popravke poslovnog prostora samo ako je prethodno pisano obavijestio Zakupodavca i ako je od njega dobio pisanu suglasnost za samostalno izvođenje radova.
    Sklapanjem ugovora o zakupu, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena s ili bez suglasnosti zakupodavca. Izuzetak su slučajevi utvrđeni Poslovnikom o radu Povjerenstva za poslovne prostore trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., o kojima odluku donosi zakupodavac.


  14. Sufinancira li Republika Hrvatska/Društvo troškove ulaganja u prostore?

    Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se zakupnik odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena s ili bez suglasnosti zakupodavca. Izuzetak su slučajevi utvrđeni Poslovnikom o radu Povjerenstva za poslovne prostore trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., o kojima odluku donosi zakupodavac.


  15. Koji je očekivani rok za sklapanje Ugovor o zakupu te na koji način i kada Zakupoprimac preuzima prostor/ulazi u posjed prostora?

    Ponuditelja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija poziva se da sukladno uvjetima ponude uplate na račun Društva razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri mjesečne zakupnine uvećane za PDV iz ponude.
    Nakon zaprimljene uplate pripremaju se ugovori o zakupu poslovnog prostora te se isti dostavljaju javnom bilježniku koji je po primitku istih poziva ponuditelje na sklapanje ugovora. Primopredaja prostora vrši se nakon sklopljenog ugovora, (u razdoblju 2-3 dana po potpisu ugovora)


  16. Mogu li prenamijeniti djelatnost koju obavljam u poslovnom prostoru koji sam zakupio putem natječaja?

    Zakupnik koristiti zakupljeni poslovni prostor isključivo za obavljanje ugovorene djelatnosti te isti bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca neće moći koristiti za obavljanje druge djelatnosti koja bi bila različita od ugovorene.
    Eventualnu promjenu namjene predmetne nekretnine zakupnik može ostvariti samo uz prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.


  17. Postoji li mogućnost otplate dugovanja s osnova zakupnine ili naknade za korištenje na rate i na koji način?

    Zakupnik je dužan podmirivati zakupninu te je osim zakupnine dužan plaćati sve troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (spomeničku rentu, komunalnu naknadu, pričuvu, troškove električne energije, grijanja, vode, telefonske račune), odnosno sve komunalne usluge na osnovi računa i evidencije mjernih instrumenata . Isti je u obavezi pridržavati se odredbi iz sklopljenog ugovora o zakupu poslovnog prostora.
    Korisnik nastali dug s osnove korištenja predmetne nekretnine može podmiriti obročnom otplatom dugovanja te predlažemo sklapanje izvansudske nagodbe do 12 rata uz obvezno redovito podmirivanje tekućeg mjesečnog dugovanja na ime naknade za korištenje nekretnine, a sve u skladu s Odlukom Nadzornog odbora o otplati dugovanja na ime naknade za korištenje nekretnina na rate, od 22. prosinca 2014. godine.
    Zahtjevi za obročnom otplatom podnose se ovome Društvu, te se isto s potrebnom dokumentacijom vezanom za predmet dostavi na daljnje postupanje nadležnom državnom odvjetništvu.


  18. Može li se zakupljeni prostor dati u podzakup?

    Zakupnik nema pravo zakupljeni poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca.
    Zakupnik nema pravo na temelju Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji ili drugih ugovora, uvesti treću pravnu ili fizičku osobu u posjed zakupljenog poslovnog prostora


  19. Zašto se korisnicima poslovnih prostora obračunava na zakupninu Porez na dodanu vrijednost?

    Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 I 153/13).