• DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI

Kalendar događanja


Informacije za građane


Građani mogu zatražiti informacije radnim danom od 09:00–12:00 sati:


Kontakt

Državne nekretnine d.o.o.

   


Istječe rok za reguliranje zakupnog odnosa za neposredne posjednike

Krajem mjeseca lipnja istječe zakonski rok u kojem neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu države mogu podnijeti zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu.

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji još uvijek nisu regulirali zakupni odnos, a intencija im je steći pravnu sigurnost i nesmetano korištenje poslovnih prostora u kojima obavljaju djelatnost, zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu mogu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, 112/18, čl. 15. st. 1 ) osobama koje su na dan stupanja na snagu Zakona bile u neposrednom posjedu poslovnog prostora, omogućeno je sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom.

Zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnoga prostora, za one poslovne prostore kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o., dostavlja se na adresu Planinska 1, Zagreb ili skenirano na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr. Za prostore kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, Uprava za nekretnine, zahtjev se dostavlja na adresu Dežmanova 10 ili skenirano na adresu elektroničke pošte: nekretnine1@midim.hr. Neposredni posjednici za više informacija mogu kontaktirati Društvo na brojeve telefona: 01/6346-312 ili 01/2657-519 radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

Dosada je društvu Državne nekretnine d.o.o. zahtjev za reguliranjem pravnog statusa podnijelo više od 450 neposrednih posjednika te vjerujemo kako će do isteka zakonskog roka neposredni posjednici iskoristiti ovu mogućnost. U slučaju propuštanja navedenog roka, neće više imati pravo sklapanja ugovora o zakupu.

Reguliranje zakupnog odnosa do 30.06.2019.

Pozivamo sve neposredne posjednike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji još uvijek nisu regulirali zakupni odnos da zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnoga prostora podnesu što prije, a najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Reguliranje zakupnog odnosa važno je kako za vlasnika, tako i za korisnike, kako bi i dalje bili u mogućnosti nesmetano koristiti poslovne prostore u kojima obavljaju svoju djelatnost. Potpisivanjem ugovora o zakupu na rok od 5 godina nastoji se ostvariti jedan od ciljeva, a to je svim zakupnicima pružiti osjećaj sigurnosti te im omogućiti uredno i kontinuirano obavljanje djelatnosti.

Odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine“ broj 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnog prostora, a nemaju s Republikom Hrvatskom sklopljen ugovor o zakupu, mogu do kraja lipnja zatražiti sklapanje ugovora.

U prva tri mjeseca 2019. godine, ugovorom o zakupu svoj status reguliralo je 145 korisnika.

Zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu poslovnog prostora, za one poslovne prostore koji su na upravljanju kod trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., dostavlja se na adresu Planinska 1, Zagreb ili skenirano na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr.

Važno je napomenuti da se sklapanje ugovora o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu RH može ostvariti samo ukoliko su podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te ako su ispunjene sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškovi režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i sl.). U slučaju da postoji dugovanje s osnove korištenja poslovnog prostora, takve korisnike pozivamo da kontaktiraju Društvo radi reguliranja dospjelog dugovanja.


Kontakti: E-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr
Broj telefona: 01/6346-312 ili 01/2657-519


Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 1/19

Na natječaj za zakup 19 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 1/19 pristiglo je ukupno 54 ponude, od kojih su 4 bile nevaljane.


Objavljen natječaj za zakup poslovnih prostora 1-19

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-07, od 18. ožujka 2019., trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 1/19


Potpisano prvih sto ugovora o zakupu poslovnih prostora

U ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine u Ministarstvu državne imovine potpisano je dodatnih 29 ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. S neposrednim posjednicima poslovnih prostora koji se nalaze u centru Zagreba, Opatiji, Zadru i Osijeku ugovore o zakupu potpisali su ministar državne imovine Goran Marić i direktorica Državnih nekretnina d.o.o. Renata Sabo.

Ministar Marić tom je prigodom izjavio: “Dugo godina korisnici nisu imali reguliran status sa Republikom Hrvatskom. Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora omogućio je da samo oni koji i koriste poslovni prostor mogu biti zakupnici. Ugovori o podzakupu, poslovnoj i tehničkoj suradnji postali su ništavni. Samo u dva mjeseca potpisali smo ukupno 101 ugovor o zakupu, vrijednih više od 10 milijuna kuna godišnje.” Svim potpisnicima ministar je poželio uspješne poslovne rezultate.

Podsjećamo, neposredni posjednici poslovnih prostora na upravljanju kod Ministarstva državne imovine i Državnih nekretnina d.o.o. koji još uvijek nisu zatražili reguliranje zakupnog odnosa to mogu učiniti do 30. lipnja 2019.


Reguliranje zakupnog odnosa

Podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu za sve osobe koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske omogućeno je do 30. lipnja 2019.

Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora (neposredni posjednici), a s Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen ugovor o zakupu, mogu do 30. lipnja 2019. zatražiti sklapanje ugovora o zakupu.

Ministarstvo državne imovine za poslovne će prostore u vlasništvu Republike Hrvatske ponuditi sklapanje ugovora o zakupu za predmetni poslovni prostor neposrednom posjedniku koji ima podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te koji je ispunio sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i slično), na njegov zahtjev, na rok od 5 (pet) godina.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovlašteno je, temeljem čl. 39.a. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun, na temelju odredbi istog Zakona, sklapati ugovore o zakupu za poslovne prostore koji su vlasništvo Republike Hrvatske i koji su mu od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom predani na upravljanje.

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora izravno trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska ulica 1, 10000 Zagreb, putem pisarnice ili preporučeno poštom, odnosno na adresu elektroničke pošte info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, prema dostupnim obrascima.

Sklapanje ugovora o zakupu DETALJNIJE  


POSTUPAK I OBRASCI:

  1. Popuniti i poslati pisani Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, potpisan od strane ovlaštene osobe, najkasnije do 30.06.2019. na adresu info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, poštom ili predati neposredno u pisarnici Društva na adresi Planinska 1, Zagreb
  2. Uz Zahtjev, dostaviti potvrdu o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava
  3. Podmiriti sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora ( naknada za korištenje, režije i sl.)
  4. Ukoliko neposredni posjednik ispunjava zakonske uvjete, Društvo će istome dostaviti ponudu za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
  5. Uvidom u ponudu, ukoliko se neposredni posjednik slaže s istom, potrebno je Društvu dostaviti pismenu prihvat ponude popunjavanjem obrasca Prihvat ponude odnosno popuniti i poslati obrazac na adresu, info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr , poštom ili predati neposredno u pisarnici Društva na adresi, Planinska 1, Zagreb i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave ponude


Sve informacije o reguliranju zakupnog odnosa mogu se dobiti na kontakt brojeve telefona 01/2657-519 i 01/2079-181, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na adresama elektroničke pošte: aleksandra.ljuba@hr-nekretnine.hr ivanka.bruck@hr-nekretnine.hr


Potpisana 23 ugovora o zakupu poslovnih prostora

U četvrtak, 31. siječnja 2019. godine u Ministarstvu državne imovine potpisana su 23 ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Ugovore sa zakupcima potpisali su ministar državne imovine Goran Marić i direktorica Državnih nekretnina d.o.o. Renata Sabo.


Prilikom potpisivanja ministar Marić je rekao: „Vaš veliki odziv na potpisivanje ugovora za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske je dobar i lijep događaj. Ovim ugovorima na 5 godina omogućeno je mirno, kontinuirano korištenje i obavljanje djelatnosti. Nema više ugovora o podzakupu, s raznim odnosima: poslovnoj suradnji, o zajedničkom obrtu i trgovinskom zastupanju. Ugovor uvijek znači povjerenje i zadovoljstvo potpisnika. To podrazumijeva da onaj tko radi, može i podmiriti svoje obveze na vrijeme i dobiti ugovor s Republikom Hrvatskom. Ovo je početak primjene izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, kao zakona protiv zloporaba i zakona od općeg interesa. Iskreno želim da svima donese pozitivne promjene, osjećaj olakšanja, reda i sigurnosti.“

Od 22. prosinca 2018. i stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora do danas sklopljeno je 80 ugovora, dok je do 15. studenoga 2016., kada je osnovano Ministarstvo državne imovine, sklopljeno ukupno 76 ugovora.

Podsjećamo, stupanjem na snagu Zakona, svim osobama koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora omogućeno je sklapanje ugovora o zakupu. Neposredni posjednici poslovnih prostora na upravljanju kod Ministarstva državne imovine i Državnih nekretnina d.o.o. ovo pravo mogu iskoristiti do 30. lipnja 2019.


Obavijest dobavljačima

Državne nekretnine d.o.o. od 1. prosinca 2018. zaprimat će e-račune.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Državne nekretnine d.o.o. će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).
Kontakt:
E-mail: info@hr-nekretnine.hr