• DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI
  • DOBRODOŠLI

Kontakt

Državne nekretnine d.o.o.

   

Informacije za građane

Podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu za sve osobe koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske omogućeno je do 30. lipnja 2019.
DETALJNIJE  

Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora (neposredni posjednici), a s Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen ugovor o zakupu, mogu do 30. lipnja 2019. zatražiti sklapanje ugovora o zakupu.

Ministarstvo državne imovine za poslovne će prostore u vlasništvu Republike Hrvatske ponuditi sklapanje ugovora o zakupu za predmetni poslovni prostor neposrednom posjedniku koji ima podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te koji je ispunio sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i slično), na njegov zahtjev, na rok od 5 (pet) godina.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovlašteno je, temeljem čl. 39.a. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun, na temelju odredbi istog Zakona, sklapati ugovore o zakupu za poslovne prostore koji su vlasništvo Republike Hrvatske i koji su mu od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom predani na upravljanje.

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora izravno trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska ulica 1, 10000 Zagreb, putem pisarnice ili preporučeno poštom, odnosno na adresu elektroničke pošte info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, prema dostupnim obrascima.

Dokumentacija (preuzimanje)
Zahtjev za sklapanje ugovora
Prihvat ponude


Sve informacije o reguliranju zakupnog odnosa mogu se dobiti na kontakt brojeve telefona 01/2657-519 i 01/2079-181, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na adresama elektroničke pošte: aleksandra.ljuba@hr-nekretnine.hr ivanka.bruck@hr-nekretnine.hr


Građani mogu zatražiti informacije radnim danom od 09:00–12:00 sati:

Kalendar događanja


Obavijest dobavljačima

Državne nekretnine d.o.o. od 1. prosinca 2018. zaprimat će e-račune.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Državne nekretnine d.o.o. će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).
Kontakt:
E-mail: info@hr-nekretnine.hr